Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၃၀)—ပှၤကညီဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ထီဒုၣ်ဒါ

  “ဒီ:ယကဒု:ထီဒုၣ်ဒါလိာ်နသ:ဒီ:ပိာ်မုၣ်, ဒီ:နချံနသၣ်ဒီ: ပိာ်မုၣ်အချံအသၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ကမၤသဘှံ:နခိၣ်, ဒီ:နကမၤသဘှံ: အခီၣ်နၢၣ်ခံလီၤ.” ၁မိၤရှ့ ၃:၁၅. {GC 505.1}GCsk 534.1

  တၢ်သ:က့ၣ်တၢ်သ:ကါလိာ်သ:တမံၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်ဝဲ ယိယိဖိဘၣ်. ပှၤကညီအံၤတုၤအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် ဒီ:အနီၢ်ခိဒီ:အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အၢထီၣ်သီထီၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်အလီၤဂာ်ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကလူ:အအၢတဖၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ: ဒ်သိ:ကဒု:ဆၢက့ၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကဲထီၣ်ဝဲဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖုလၢ ပှၤထီဒုၣ်ဒါကစၢ်ယွၤလီၤ. {GC 505.2}GCsk 534.2

  အဝဲကဲထီၣ်တၢ်ထီဒုၣ်ဒါဒီ:ပိာ်မုၣ်အချံအသၣ်တဖၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢတနံၤနံၤတဘျီဘျီန့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ကပူထီၣ်ဒီ:ကထီဒုၣ်ဒါက့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. {GC 505.3}GCsk 534.3

  ခရံာ်ဒၢနုာ်လီၤသ:လၢပှၤကညီတဖၣ် ကဘိ:ကဒါက့ၤမုၣ်ကီၤလံၢ် န့ၣ်ဒီ: ခရံာ်အတၢ်ဆီတလဲန့ၢ်ပှၤကညီတဖၣ်အသ:အတၢ်စိကမီၤမ့ၢ်တအိၣ် ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကညီတဖၣ်တြီဆၢမုၣ်ကီၤလံၢ်တသ့ဘၣ်. ကလူၤဒီ:မၤပိာ်ထွဲ ဒၣ်တၢ် ဒ်မုၣ်ကီၤလံၢ်မၢအီၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သ:တမံၤလၢအိၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူ:အပူၤန့ၣ် ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ဒီ: တြီဆၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ခီဖျိလၢကစၢ်ခရံာ် အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ:ဘၣ်အၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အသ:တမံၤအံၤ မ့ၢ်အဟဲလီၤ လၢထ:န့ၣ်လီၤ. {GC 506.2}GCsk 534.4

  ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဂံၢ်ဂုာ်ထီဒါအဂ့ၢ် မ့ၢ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တဖၣ် တူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်ဖဲအဟဲလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ်အံၤအခါန့ၣ်အဃိလီၤ. ပှၤတသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ်သ:ဟ့ကစၢ်ခရံာ်လၢအတၢ်တီတၢ်လိၤအဃိ ဒီ:ခရံာ်အတၢ်ညိကွံာ်လီၤက့ၤသ:အဂ့ၢ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤလိလၢ ပှၤအိၣ်ဒီ: တၢ်သ:ထီၣ်ထီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်စၢဖှိၣ် ထီၣ်အသ:ဒီ: ပှၤပာ်ထီၣ်ထီသ:သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ထီဒါကစၢ်ခရံာ်လီၤ. {GC 506.3} GCsk 534.5

  လၢန့ၣ် အမဲာ်ညါ ထီဒါဃုာ်ကစၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ် ခီၣ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်အလိၤ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သ:ဖျီ:ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢာ်သူၣ်လၢာ်သ:လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:တန့ၢ် နီတဘျီဘၣ်. “ဒီ:မ့ၢ်မ:ကယဲၢ်ပှၤလၢအသ:အိၣ်လၢ အကမူဝဲလၢတၢ်ယူ: ယီၣ်ယွၤ လၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အပူၤခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်အီၤလီၤ” ၂တံၤမသ့: ၃:၁၂. {GC 507.1}GCsk 535.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အခ့အပှၤတဖၣ် ကျဲ:စၢ:လ့ပစီပှၤခရံာ်ဖိလၢ အအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်တီသ:တီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လ့ပစီပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိ:ဒီ: အကျဲကကမၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အခ့အပှၤတဖၣ် ကျဲ:စၢ:မၤကဒံ ကဒါယွၤကလုၢ်ကထါတၢ်ကွဲ:အသ:အတၢ်မၤလိာ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤသံတ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်တဂၤအံၤဒီ: ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် ကမၤသံပှၤခရံာ်ဖိအဂီၢ်စ့ၢ်ကီ: ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲအဂံၢ်အဘါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ “ဒီ:ယကဒု:ထီဒုၣ်ဒါလိာ်နသ:ဒီ:ပိာ်မုၣ်, ဒီ:နချံနသၣ်ဒီ: ပိာ်မုၣ် အချံအသၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ကမၤသဘှံ:နခိၣ်, ဒီ:နကမၤသဘှံ:အခီၣ် နၢၣ်ခံလီၤ.” ၁မိၤရှ့ ၃:၁၅. လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ မ့ၢ်တၢ်စံ:ပာ်တခါလၢ အဒု: သ့ၣ်ညါဆိပာ်တၢ်ကမၤအသ:န့ၣ်လီၤ. {GC 507.2}GCsk 535.2

  ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်တကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ခရံာ်အါအါဘၣ်န့ၣ် လဲၣ်, မ့ၢ်လၢပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် တအိၣ်စၢဘူ:အသ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်မူၣ်မူၣ် နီၣ်နီၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ. လၢကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဒဲ:ဘ:အံၤ မ့ၢ်တၢ်သ: ဘၣ်အၢ ဘၣ်ဆၣ်ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်တပာ်လၢတၢ်သ:ဘၣ်အၢဘၣ်. ပှၤခရံာ်ဖိ တဖၣ်တဆီၣ်ကဒါကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢာ်သူၣ်လၢာ်သ:ဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤ တပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အသကဲာ်ပဝ:ဂ့ၤဂ့ၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲလၢတၢ်နါဖ:ဒိၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အဒုၣ် အဒါအဒိၣ်ကတၢၢ်ဘၣ်လီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ် တဖၣ် တပာ်အသ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အသ:တအိၣ်ဘၣ်တခီလီၤ. {GC 507.3}GCsk 535.3

  ဒုၣ်ဒါလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ခူတလ့ၢ်တဂၤအံၤ လဲၤဆူဟံၣ်ကိ:ဖျၢၣ်, ကျဲကိ:ဘိ, တၢ်ဘါသရိာ်ကိ:ဖျၢၣ်, ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်, တၢ်စံၣ်ညီၣ် ဘျီၣ်, ဒီ:မ:သဘံၣ်ဘုၣ်ကဒံကဒါ, ပိာ်မုၣ်, ပိာ်ခွါ, ဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အသ:လီၤ. လ့ပစီဒီ:လီန့ၢ်ဝဲလီၤ. မၤဟ:ဂီၤဝဲလီၤ. ဒ်သိ:ဟံၣ်ဒူၣ်တဖၣ် ကလီၤမူၤလီၤဖ:အဂီၢ်, ပှၤကညီတဖၣ်ကအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဟ့လိာ်သ:, ဒု:လိာ်ယၤလိာ်သ:, သ့ၣ်မူၤသ့ၣ်ဖ:လီၤပြံလီၤပြါ, မၤသံလိာ်သ:အဂီၢ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ကျဲ:စၢ:သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. GCsk 536.1

  ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲလၢ တၢ်ကဲထီၣ်အသ:ဒ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသ:အတၢ်သု:တၢ်ကျဲၤ လီၤ. ပှၤလၢတၢ်တနာ်ဘၣ်အီၤလၢခရံာ်အခ့အပှၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်လၢအဃုထၢအိၣ်ဝဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ ပှၤတနာ်ဘၣ်ယွၤတဖၣ်အကျါန့ၣ် မ့ၢ်အပျဲတၢ်လ့ပစီအကျဲလၢ ကဟဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အိၣ်တဒၢအသ: လၢယာ်ဘျ:တဒၢအချၢဒီ: ကဝဲၤလ့ပစီန့ၢ်တၢ်လီၤ. GCsk 536.2

  တၢ်အိၣ်မူလၢအလီၤဂာ်ဒီ:ပှၤအအံၤတဃာ်အတၢ်အိၣ်မူအထူ သနူအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤဆီတလဲပှၤကညီအသကဲ:ပဝာ်ဆူခရံာ်အသကဲာ် ပဝ:သ့ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီဒု:လီၤဂာ်ဝဲဒီ:ပှၤအအံၤတဃာ်ဖိတဖၣ်အသကဲာ်ပဝ: တခီလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်လီၤထွံဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အထံကျိၤအပူၤလီၤ. တၢ်အိၣ်ဘူ:အိၣ်တံၢ်ဃါဃုာ်လိာ်သ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် သ:လၢအတလိာ် ဘၣ်တၢ်ဒီ:အသ:ဘၣ်အၢတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်အဂံၢ်အဘါအိၣ်စှၤလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲပကျဲ:စၢ:မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်မူဒါလၢအလီၤဘၣ်ပှၤတဖၣ်ပသ့ၣ်ညါလၢ ပတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီ:ယွၤကမၤစၢၤမၤလၢပှဲၤန့ၢ်ပှၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဃုထၢထီၣ်ကျဲလၢ ပကမၤဃါဃုာ်ပသ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် တၢ်လ့ပစီ ကဘၣ်ပှၤဒီ:ပကလီၤဃံၤဘၣ်ပဝဲဒၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. GCsk 536.3

  မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤနၢၤတၢ်ခဲအံၤခဲအံၤ ခီဖျိလၢပှၤကညီတဖၣ်ဆိကမိၣ် လီၤအသ:လၢတအိၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပၢအဖီလာ်ဘၣ်အဃိလီၤ. တၤလၣ်ဒီ:တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သါဟဲလၢယွၤအအိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တသူအီၤလၢယွၤအဂီၢ် ဘၣ်ဒီ: မ့ၢ်အိၣ်ယံၤအသ:ဒီ:ယွၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အဒိၣ်ကတၢၢ် လၢပှၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်လီၤအဲၣ်လီၤကွံ သ့ၣ်တဖၣ် လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤပာ်အီၤန့ၣ် အါစုအါဘျီဒု:ကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤ ကျံ:ကျူ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အစုပူၤလီၤ. . {GC 508.1}GCsk 537.1

  တၢ်လၢယွၤဟ့ၣ်ပလီၢ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢစိၤတဖၣ်အစိၤန့ၣ် မ်ပသုတသ:ပ့ၤနီၢ်အီၤတဂ့ၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဃုမၤလီၤဖ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:ယွၤလီၤ. လၢပျၢၤပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် လီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အကျဲ မ့ၢ်လၢအဃါဃုာ်လိာ်အသ:ဒီ:ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. ဒ်န့ၣ် အဃိ ခ့ခါအံၤ ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဒ်သိ:ကဟ:ကမၣ်ကျဲလီၤ. “လၢအဝဲသ့ၣ်အပူၤ ဟီၣ်ခိၣ်အကစၢ်မၤခံ:ပှၤလၢအတစူၢ်တနာ် ဘၣ်အသ:ဒ်သိ:ခရံာ်လၢအမ့ၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤတဂၤန့ၣ် အလၤကပီၤ, အတၢ်သ:ခုအကစီၣ်အတၢ်ကပီၤ, သုတကပီၤထီၣ်ဘၣ်အီၤတဂ့ၤလီၤ.” ၂ကရံၣ်သူ: ၄:၄. ပှၤလၢတအဲၣ်ဒိ:ပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အကျဲအခီၣ်လီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အပှၤလီၤ. သ:လၢတအဲၣ်ဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်မၤလိၤအကျဲဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ: ဒီ:မ့ၢ်အမုာ်လၤလၢတၢ်တလိၤတဃိၤအကျဲလီၤ. သ:လၢအသီထီၣ်က့ၤသ:ဟ့တၢ်ဒဲ:ဘ:ကျဲလၢ ထူတအိၣ်ယွၤတအိၣ် ပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အပျဲမုၣ်ကီၤလံၢ်ကလ့ပစီအီၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတဒၢအမဲာ်ဒီ: တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသတ:ဒီ: အဝဲသ့ၣ်တထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၢကမၤဒၢၣ်အီၤလၢၤဘၣ်. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကလုၢ်ကတိၤ, သကဲ:ပဝာ်, အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:ကဲဒ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်နါလံတဂၤအသိ:လီၤ. {GC 508.2}GCsk 537.2

  တၢ်အဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အလုၢ်အလၢ်ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အလီၤဂာ် ဒီ:ပှၤအအံၤတဃာ်လီၤ. ဒု:ကဲထီၣ်ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သ:ဒီ: တၢ်ဒဲ:ဘ:မၤဘၣ်ဒိသ:သမူလီၤ. ပှၤလၢအဃုထၢ ရ့လိာ်သ:ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အဖိမုၢ်ဖိခွါန့ၣ် တယံာ်တမီာ်ဘၣ်ဒီ: ကပျံၤဘၣ် က့ၤအကစၢ်လီၤ. လၢပမၤတၢ်အိၣ်ဒီ:မူဒါအခါ တၢ်လ့ပစီဘၣ်ပှၤလီၤဂာ်ဒီ: စီၤဒၤနံ:ယ့လ:ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢ စီၤပၤအနူၢ်အစီၤအပူၤလီၤ. ပကဘၣ် သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ ယွၤမၤပူၤဖျဲ:ပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ အ:လီၤပသ:ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤ ဒီ:တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပကလီၤမၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤလ့ပစီတၢ်တဂၤမၤနၢၤတၢ်ညီညီ အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်, ဖဲပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်ပၢၤသ:အတၢ်ဘျၢအခါလီၤ. ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ပှၤအိၣ်ဒီ: တၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤမ့ၢ် အသ:ပ့ၤနီၣ်ယွၤဒီ: ပာ်ထီၣ်ထီအသ:န့ၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဲက့ၤတၢ်နါစိၤ ခဲလၢာ်လီၤ. တၤလၣ်ဒီ:လုၢ်လၢ်အတၢ်ဆဲ:တၢ်လၤ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢယွၤဟ့ၣ် လီၤပှၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢယွၤအလိၤ န့ၣ် ဒီ:တၢ်လၢသ:သမူကဘၣ်ဟဲဆူယွၤအအိၣ် ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်ဟ:ယံၤဒီ: ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဒီ:ကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢဒီ:တၢ်ဆှုၣ်တၢ်မဲလၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤ, တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီ:တၤလၣ်တဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ဒု:ကဲဘျု: အီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပှၤခရံာ်ဖိကိ:ဂၤဒဲ: ကဘၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအမ့ၢ်အတီလီၤ. ကဘၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:စၢၤဆၢဒီ:ယွၤ, မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အစုဒုၣ်စုတီၤသ့ဝဲအဃိစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ပှၤအိၣ်ဒီ: တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ် ဖျါလီၤအဲၣ်လီၤပာ်ကဲဒိၣ်မ: လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကဲထီၣ်တၢ်စုကဝဲၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အဂီၢ် သ့ဝဲညီကဒၣ်ဖိလီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိာ်အိၣ်န:န့ၢ်ဒံ:ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤတဖၣ်ဒံ:လီၤ. {GC 509.2}GCsk 538.1

  အဃိလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီ:သန့ၤထီၣ်သ:လၢယွၤအအိၣ် စီၤပၤ စီၤၡလိၤမိၤဒု:ကမၢကမၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န:န:ကလဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲဃာ်ကဒါကွံာ်အသ:လၢ အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအခိၣ်သ့ၣ် (ကစၢ်ယွၤ) အအိၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်ထဲဒၣ်တၢ်လ့ပစီအဆၣ်အီၣ်လီၤ. စီၤပၤတဂၤလၢ အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အအါကတၢၢ်န့ၣ် အစိကမီၤအိၣ်ဟဲဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ အအိၣ်လီၤ. {GC 509.3}GCsk 539.1

  ဖဲမုၣ်ကီၤလံၢ်ကျဲ:စၢ:မ:ဘျီၣ်ကွံာ်ပှၤကညီအမဲာ်န့ၣ် မ်ပှၤခရံာ်ဖိ တဖၣ်အသုတသ:ပ့ၤနီၣ်ကွံာ်တၢ်ကွဲ:အသ:လၢအမ့ၢ်ဝဲ “၁၂) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ပကနိဒီ:တၢ်သွံၣ် ဒီ:တၢ်ဖံ:တၢ်ညၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်အခိၣ်, ဒီ:တၢ်အစိအကမီၤ, ဒီ:အအံၤတဃၣ်အတၢ်ခံ:အကစၢ်, တၢ်နါအိၣ်လၢ မူခိၣ်အလီၢ်တဖၣ်လီၤ.” အ့:ဖ့:စူ: ၆:၁၂. {GC 510.1}GCsk 539.2

  “ကီၤသုသ:တက့ၢ်. ဆိ:သီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ခ့ယုၢ်ကညီၤ ရုၢ်ရုၢ်အသိ:န့ၣ်, သုဒုၣ်သုဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟ:ဝ့ၤဝီၤဃုပှၤလၢ အကယူၢ် လီၤဝဲလီၤ.” “သိ:ထီၣ်ယွၤအစုကဝဲၤခဲလၢာ်, ဒ်သိ:သုတြီမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤကသ့န့ၣ်တက့ၢ်” ၁ပ့:တရူ: ၅:၈. အ့:ဖ့:စူ: ၆:၁၁. ပဒုၣ်ပဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်တၢ်နါဖ:ဒိၣ်တဒုအံၤ ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်အသ:ဂ့ၤဂ့ၤ ဘၣ်ဘၣ် ဒ်သိ:ကဒု:တၢ်ဒီ:ပှၤလီၤ. ဒီ:ပှၤလၢအပိာ်ခရံာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိ:ကမၤထီၣ်တဲာ်ကွံာ်ဝဲအဂံၢ်အဂီၢ်ဒီ: ကျဲ:စၢ:ဝဲဒၣ်သပှၢ်ပှၢ်နီၢ်နီၢ်လီၤ. ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:ဒု:ဆၢဆီၣ်တချဲကဒါကွံာ်အီၤလီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိလၢ အကျဲ:စၢ:အိၣ်မူလီၤဂာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ကမၤအီၤလီၤလီၤ ဆီဆီဒၣ်တၢ်တက့ၢ်လီၤ. (တုၤနလီၤဂာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အါထီၣ်ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ် ကမၤနၤဒ်အါထီၣ်လီၤ) . {GC 510.2}GCsk 539.3

  မုၣ်ကီၤလံၢ်လ့ပစီဒု:တၢ်ဒီ:ခရံာ်လၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက:လၢ အန:ကတၢၢ်, လၢအလီၤသ:ဘၣ်အၢကတၢၢ်နာ်သက့ တမၤနၢၤကစၢ်ခရံာ် နီတဘျီဘၣ်, ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မၤနၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢပဝဲသ့ၣ်ပက မၤနၢၤတၢ်ဒ်သိ:ဒီ:အဝဲလီၤ. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဃ့တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ယွၤအအိၣ်န့ၣ် ယွၤကဟ့ၣ်လီၤအီၤလီၤ. ပှၤတဂၤလၢတဟ့ၣ်ဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လ့ပစီအကျဲန့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်လ့ပစီအီၤတန့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. မုၣ်ကီၤလံၢ် မၤဆူၣ်ပှၤကညီ ဒ်သိ:ကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်တပၢဘၣ်. ယွၤတဟ့ၣ်အီၤ အခွဲ:အယာ်ဘၣ်. ဖဲဒၣ်ပှၤကညီအတၢ်ဃုထၢဧိၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤဖှီၣ် ပှၤကညီအသ:သ့ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ဒ်သိ:ပှၤကညီအသ:ကလီၤသ:အု:သပှီၤ အဂီၢ် မၤဝဲတပၢဘၣ်. တၢ်မၤနၢၤလၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်မၤနၢၤတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိ လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီ: ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်ကမၤနၢၤမုၣ်ကီၤလံၢ် အကျဲအဒိအတဲာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 510.3}GCsk 540.1

  *****