Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လူသၢၣ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါဒီ: သန့ၤထီသ:ထဲလၢလံာ်စီဆှံထဲတမံၤဧိၤ

  ဖဲလူသၢၣ်အဒုၣ်အဒါတဖၣ်သန့ၤသ:ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမိၢ်လုၢ် ပၢ်လၢ်အခါ လူသၢၣ်တခီသန့ၤအသ:ထဲလံာ်စီဆှံတမံၤဧိၤအဃိ အဝဲသ့ၣ် သမၢဝဲတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. {GC 132.3}GCsk 134.2

  လူသၢၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤဒီ:အတၢ်ကွဲ:သ့ၣ် တဖၣ်အတၢ်ကပီၤဒု:ဖု:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤအါဂၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤဂာ်ဒီ: န:လၢအကနၣ်အိၣ်ခံကပၤလၢဟဲဒီ:ဆဲ:ခီဖျိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အသ:လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်သိၣ်လိတ့ၢ်အီၤလၢကဘၣ်ကွၢ်ထဲပှၤကညီ အတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အပှၤသကွံာ်ကည:တၢ်အခၢၣ်စ:သ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ် ခဲအံၤဃၣ်က့ၤအသ:ဆူတၢ်ကွၢ်စိကစၢ်ခရံာ်လၢတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 133.1}GCsk 134.3

  တၢ်ကစီၣ်အံၤသကုၤဝဲလၢအဆိအချ့သတ:ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် အိၣ်ဒီ:စိကမီၤတဖၣ်ဘၣ်ယိာ်တၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လူသၢၣ် ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤဆူရိမ့ၤအဝ့ၢ် ဒ်သိ:ကထံၣ်လိာ်သ:ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ်လီၤ. GCsk 135.1

  ဝ့ၢ်ရိမ့ၤမ့ၢ်ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်လၢအအီကွံာ်ကစၢ်ခရံာ် အပှၤမၤတူၤရၤ အါဂၤမ:အသွံၣ်လံအဃိ လူသၢၣ်ကဘၣ်လဲၤဆူဝ့ၢ်အံၤတၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ် အိၣ်ဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိ:တဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ တြီလူသၢၣ်ဒ်သိ:အသုတလဲၤဆူဝ့ၢ်ရိမ့ၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်တခီကဒိ:သမံသမိ: အသ:ဖဲလၢက ၠၢမနံၢ်အပူၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လူသၢၣ်လီၤ. {GC 133.2}GCsk 135.2

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢာ်ပာ်ကျၢၤအီၤလီၤ. လၢတၢ်သမံ သမိ:တဘျီအံၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢခိၣ်နၢ်ဖိတဂၤကဘၣ်သံကွၢ်ဒီ: ဒိကနၣ် တၢ်စံ:ဆၢလၢလူသၢၣ်စံ:ဆၢအီၤလီၤ. ပှၤခိၣ်နၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢလူသၢၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအထီဒါတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဂၤလံအဃိ ဖီၣ်ဝဲဒီ:ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်သ့ကိ:ဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီ:အီၤ အစိကမီၤလီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီ:အလီၢ်အိၣ်ဒၣ်လၢကဖီၣ်န့ၢ်လူသၢၣ်ဒီ:စံၣ်ညီၣ် အီၤလီၤ. လူသၢၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢအမ့ၢ်ပှၤမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်, ပှၤမၤလီၤဖ:တၢ်ဒီ:ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်လူသၢၣ်ဒီ:အသ:စဲဘူ:ဒီ:လူသၢၣ် ခဲလၢာ်ကဘၣ်တၢ်နီဟ:ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢထံကီၢ်ပူၤ, လၢတၢ်ဆိၣ်ဃီၣ်ဒီ: တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအတၢ်ကလုၢ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ် လီၤဆူခိၣ်နၢ်တဂၤအံၤအစုပူၤလီၤ. အါန့ၢ်အန့ၢ်ပှၤလၢကွၢ်မဲာ်လူသၢၣ်, ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:ကဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ် ကွံာ်အီၤလၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဃုာ်ဒီ:အတၢ်စိကမီၤတဘျီဃီန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီ:ခိၣ်နၢ်တဂၤအံၤမူဒါလီၤ. {GC 133.3}GCsk 135.3

  တၢ်ဖံ:တၢ်မၤအံၤ တဘၣ်ဘျီ: ဘၣ်ဒါဒီ:ပှၤခရံာ်ဖိအတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:တဘၣ်ဘျီ:ဘၣ်ဒါဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ်ယိယိ (ပတီၢ်မုၢ်) စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. လူသၢၣ်တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲ: အယာ် ဒ်သိ:ကတြီလီၤက့ၤအသ:ဒီ:တဲဖျါတၢ်လၢအဂီၢ်နီတစဲ:ဘၣ်, လူသၢၣ်ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤပာ်ဖျါအီၤလၢအမ့ၢ်ပှၤထီဒါတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၤ. လၢတနံၤဃီအပူၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်, တၢ်ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်စံ:အါအီၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤ, ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်အတၢ်ကမၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤ တဘျီဃီလီၤ. {GC 134.1}GCsk 135.4

  ဖဲလူသၢၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတံၤ သကိ:အဂ့ၤတဂၤအအိၣ်အခါ ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ ‘မဲ:ကလ့ၣ်သ့ၣ်’ ဆူ ဝံ:တ့ဘ:လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်လီၤသ:ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ, အိၣ်ဒီ:သကဲာ်ပဝ:လၢတီလိၤစီဆှံဝဲအဃိ ဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢပှၤအါဂၤမ: လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲကဲထီၣ်ဝဲလူသၢၣ်အတံၤသကိ:တံၢ်နီၤတဂၤလီၤ. လၢအဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ကပုာ်, တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:, တၢ်မၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲ: အဃိ လူသၢၣ်အဂံၢ်အဘါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. {GC 134.2}GCsk 136.1

  ဝ့ၢ် ‘အီ:စဘ:’ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အလီၢ်အဃိ လူသၢၣ်ဟဲဃီၤဆူဝ့ၢ်အံၤလၢအခီၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤအကျဲအံၤဘၣ်တၢ်မၤသံ အီၤသ့အဃိ အတံၤသကိ:တဖၣ်တြီအီၤ ဒ်သိ:အသုတလဲၤတဂ့ၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လူသၢၣ်စံ:ဆၢဝဲလၢ “ယမ့ၢ်ပှၤဒ်ဝံယံ:ရမံယၤအသိ:, အတြီဆၢ ဒုၣ်ဒါဒီ:တဲာ်လိာ်ဃိလိာ်တၢ်ဆူၣ်မ:တဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒ်မၤပျံၤ မၤဖု:ယၤန့ၣ်, ဒ်ယသ:ခုဒိၣ်တခီလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤဟ:ဂီၤပတၢ်လၤကပီၤဒီ: ယသူ:ယသ့ၣ်ယတၢ်သကဲ:ပဝာ်သ့ဘၣ်ဆၣ် မၤဟ:ဂီၤယသ:သမူတသ့ ဘၣ်. လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤပှၤလၢသ:အိၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်မုၢ်လၢ်ထံၣ်ဆိဝဲလၢ “ကိ:ဆၢကတီၢ်နၣ်ရံၣ်မံနံ:, စဲ:ကဲ:ဒဲ:န့ၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်သံသ့န့ၣ်လီၤ.” {GC 134.3}GCsk 136.2

  လူသၢၣ်ဟဲတုၤလံဆူအီ:စဘ:အတၢ်ကစီၣ်အံၤအဃိ, ပၤပၤ အပှၤခၢၣ်စ:အသ:ဘၣ်မုာ်ဒီ:အသ:မံဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖီ:ပ ၠၣ်ဖိ တဂၤလၢအဒု:အိၣ်ထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအတၢ်သ:စဲဒီ:အီၤတဂၤ ခဲကနံၣ် အံၤတၢ်ပူၤဖျဲ:အကျဲတအိၣ်လၢအဂီၢ်တုၤလီၤဆူရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစုပူၤလံ န့ၣ်လီၤ. ပၤပၤအပှၤခၢၣ်စ:တဂၤအံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်ပညိၣ်လၢကဟ့ၣ်ဆူၣ် ထီၣ်လူသၢၣ်ဒ်သိ:ကဃၣ်က့ၤအသ:ဒီ:ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အတၢ်နာ်ဒီ:အတၢ်မၤ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လူသၢၣ်မ့ၢ်တဃၣ်က့ၤအသ:ဘၣ်ဒီ: ကကိ:ဝဲဆူဝ့ၢ်ရိမ့ၤဒီ: ကမၤသံကွံာ်ဝဲဒ်ဟၢ:စ်ဒီ:က ၠၢ်ရိသ့ၣ်တဖၣ်အသိ:လီၤ. အတၢ်သု:ကျဲၤအိၣ်ဝဲ ဒ်န့ၣ်အသိ:အဃိ အဝဲဆှၢလီၤပှၤန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢပၤပၤအခၢၣ်စ:လၢ ထံဂၤကီၢ်ဂၤတဂၤဆူလူသၢၣ်အအိၣ် ဒ်သိ:ကမၢန့ၣ်လူသၢၣ်ကဟဲဆူရိမ့ၤ ခီဖျိတၢ်ကဟုကယာ်တၢ်အိၣ်တဒၢတအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်တတူၢ်လိာ်အီၤတုၤလီၤလၢဘီမုၢ်စီၤပၤအတၢ်အုၣ်အသ:လၢ လူသၢၣ် အတၢ်အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအဂီၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝံၤမ: လူသၢၣ်လဲၤဒီ:ဒိ:တၢ်သမံသမိ: အီၤလီၤ. {GC 135.1}GCsk 136.3

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထု:ထီၣ်တၢ်ဘျၢလၢ ကထု:က့ၤလူသၢၣ် လၢတၢ်ကပုာ်အက့ၢ်အဂီၤအတၢ်အိၣ်ဖျါလီၤ. ပၤပၤအခၢၣ်စ:အံၤ ပာ်ဖျါ အသ:ဒ်အအိၣ်ဒီ:တၢ်ဘူ:လိာ်တံၢ်လိာ်ဒိၣ်မ:ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အတၢ်နာ်အိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အဃိ ဃ့ကည: လူသၢၣ်ဒ်သိ:ကတူၢ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:အသုတသမၢ အီၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဖီခိၣ်, အသ:အတၢ်သ:အိၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်လၢ အဝဲထု:ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:ဒီ:လၢ အဝဲ အတၢ်နာ်အဖီခိၣ်သ:အိၣ်ဝဲလၢဖ ၠၣ်စိမိၤ အတၢ်ကရၢကရိဒီ:တၢ်ကစံၣ်ညီၣ် န့ၣ်အီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲဂ့ၢ်လိာ်သမၢတၢ်တဒု:နဲၣ်ဖျါအီၤအတၢ်ကမၣ် နီတမံၤဘၣ်. ဒီ:တၢ်မၤဆူၣ်အီၤဒ်သိ:ကဃၣ်ကဒါက့ၤအသ:လၢ အတၢ်မၤ အံၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. {GC 135.2}GCsk 137.1

  ဆၢကတီၢ်အခါဖဲန့ၣ် တၢ်စံ:ဆၢအိၣ်ထီၣ်ဝဲထဲတမံၤဧိၤလၢ အမ့ၢ် “ဂုၤက့ၤကဒါက့ၤနတၢ်ကတိၤ” ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤနသ:န့ၣ်လီၤ. မၢ်တ့ၢ်လူသၢၣ် စံ:ဝဲလၢ “မ့ၢ်လၢလံာ်စီဆှံအၢၣ်လီၤပတၢ်အိၣ်သ:အတၢ်မၤအံၤအဃိ ယဂ့ၢ်လိာ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤတဘၣ်န့ၣ်တသ့ဝဲဘၣ်” မ့ၢ်လၢပၤပၤ အခၢၣ်စ:တဂၤအံၤစံ:ဆၢက့ၤလူသၢၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကတိၤတၢ်အံၤလၢ အဟ့ၣ်ဝဲအဆၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:တသ့ဘၣ်အဃိ အဝဲပာ်တၢ်ကမၣ်စံ:အၢ စံ:သီအီၤလၢတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံ:အၢ, တၢ်ပာ်ဒိၣ်သ:ဒီ:မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အတၢ်စံၣ်စိၤ တဲစိၤမုာ်နၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ်လူသၢၣ်ကတီၤတၢ်တချု:လၢၤဘၣ် လီၤ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် လူသၢၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်အခွဲ:အယာ်လၢ ကဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်စံ:ဆၢခီဖျိအတၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါထီၣ်လီၤ. {GC 136.1}GCsk 137.2

  “တၢ်လၢယကွဲ:တ့ၢ်အီၤတဖၣ်အံၤ ဒ်သိ:တၢ်ကသမံသမိ:အီၤအဂီၢ် ဒီ:ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ယကဘၣ်ဆှၢလီၤအီၤလီၤ. အအံၤမ့ၢ်ယတၢ်ကွဲ:ဒု:သ့ၣ်ညါသု အခီၣ်ထံ:တဘီလီၤ. ခံဘီတဘီမ့ၢ်ဝဲပဘၣ်မၤတၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖု: ပှၤလၢအဆူ:ကါတၢ်စိကမီၤအၢအၢသီသီ, လၢအပာ်ထီၣ်ထီသ:န:န:ကလဲာ်, လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ကါဒိၣ်မ:, မၤနၢၤဒိၣ်စိတၢ်, ကတိၤနါစိၤတၢ်, တဂၤအံၤ အဃိပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ်ဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒိၣ်န့ၢ်အလီၢ်တခီ လီၤ” အအံၤမ့ၢ်လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါအတံၤသကိ:တဂၤအလံာ် လီၤ. {GC 136.2}GCsk 138.1

  လၢခံတဘျီဖဲလူသၢၣ်ဘၣ်ထံၣ်လိာ်အသ:အခါ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီ:အတၢ်မၤအခီပညီလၢလၢပှဲၤပှဲၤ, တၢ်ကတိၤစှၤကိာ်ဖိ ဖုၣ်ဖုၣ်ၡဲၡဲဖိတခါ ခီဖျိနဲၣ်ဖျါဝဲလၢလံာ်စီဆှံအတၢ်အုၣ်အသ:လီၤ. အဝဲ ဖ:အလံာ်အံၤလၢအကလုၢ်သီၣ်ဝံၤဒီ:ဟ့ၣ်လီၤဝဲဆူကရၢခိၣ်ကျၢၢ်အစုပူၤလီၤ. ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်အံၤစံ:ဝဲလၢ လံာ်အံၤဘၣ်တၢ်ကွဲ:အီၤဒီ:တၢ်အုၣ်အသ:လၢ အတဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီ: လံာ်အတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တအိၣ်ဒီ: အထု:အစီအဃိ ဆူ:ကွံာ်ဝဲဆူတၢ်ပျီပူၤလၢတၢ်တပာ်ကဲဘၣ်အပူၤလီၤ. ခဲအံၤလူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအဝဲနၢ်ပၢၢ် ခီဖျိဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်သနူဒီ:မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဖဲအသဂၢၢ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်အံၤအခါ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤခဲလၢာ်လီၤ. {GC 136.3}GCsk 138.2

  ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤအံၤ အသ:ထီၣ်ဒိၣ်မ:အဃိ ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲ “ဟ့ၣ်လီၤက့ၤနသ:ဒီ:ဃၣ်ကဒါက့ၤနသ:တက့ၢ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်ကဘၣ် ဆှၢနၤဆူဝ့ၢ်ရိမ့ၤလီၤ” လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် စံ:ကဒီ:ဝဲလၢတၢ်သ:ထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ် ကလဲာ်အပူၤ “ဟ့ၣ်လီၤနသ:ဒီ:ဃၣ်ကဒါက့ၤနသ:တက့ၢ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: နတၢ်ဟဲက့ၤအကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. {GC 136.4}GCsk 139.1

  လူသၢၣ်ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဃုာ်ဒီ:အတံၤသကိ:တဖၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤသ:ဖျါဖျါလၢလူသၢၣ်တဃၣ်ကဒါက့ၤအသ:လၢ အတၢ်နာ်အဃိလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိအလီၢ်တအိၣ်လၢတၢ်ကမုၢ်လၢ်လၢ လူသၢၣ်ကဃၣ်က့ၤအသ:လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်အံၤအသ: တအိၣ်ဝဲလၢတၢ်အိၣ်အသ:ကကဲထီၣ်ဒ်သိ:အံၤဘၣ်. ခဲအံၤအဝဲအတၢ်ကူၣ် တၢ်ဖ:တဖၣ်ဒီ:အတၢ်မုၢ်လၢ်တဖၣ်တလၢပှဲၤထီၣ်ဘၣ်အဃိ အဝဲလူၤကွၢ်ထံ ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢအပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်တဂၤဝံၤတဂၤလၢတၢ်သူၣ် တမုာ်သ:တမံအပူၤလီၤ. {GC 137.1}GCsk 139.2

  ပှၤလၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ်လၢ ကထိၣ်သတြီၤပှၤခံဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤအတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အသကဲ:ပဝာ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:, ဒီ:အတၢ်အိၣ် တၢ်ဆိ:အတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤဒီ:အတၢ်မၤမ့ၢ်အမ့ၢ်ဧါတမ့ၢ်ဧါသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ: ပှၤကနီၤဖ:ဒီ:စံၣ်ညီၣ်တဲာ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်အခွဲ:အယာ်စ့ၢ်ကီ:လၢပှၤကမျၢၢ် တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လူသၢၣ်မ့ၢ်ပှၤယိယိဖိအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီ, အိၣ်ဒီ:တၢ်ဆီၣ် လီၤသ:, ဆီတလဲအီၤတညီဒီ:အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ, အိၣ်လၢပှဲၤဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဂၤလီၤ. ပၤပၤအခၢၣ်စ:တခီအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ထီၣ်ထီလၢပှဲၤဒီ: “ယၤ” တဂၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်တဘၣ်ဘျီဘၣ်ဒါဒီ:လံာ်စီဆှံ, လၢကပာ်ဖျါထီၣ်လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်အသ:တသ့နီတဘီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ကိ:ပသူထီၣ်လၢအကလုၢ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ “ဟ့ၣ်လီၤကွံာ် နတၢ်မၤဒီ:ဃၣ်က့ၤနသ:တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: နကဘၣ်တၢ်ဆှၢနၤဆူ ရိမ့ၤလီၤ.” {GC 137.2}GCsk 139.3