Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Unchwabo

  UJohane waye sengxakini yinto angayenzayo ngokusingisele emzimbheni weNkosi yakhe ethandekayo. Wahlasimla yingcamango yokudlakathiswa kwawo zizandla ezirabaxa zamasoldathi angenaluvelwano, ubekwe endaweni yokunchwaba engeyo yambheko. Wayesazi ukuba akangezuzi luvelwano kubaphathi bamaJuda, engalindela kuncinane kuPilato. Kodwa uJosefu noNikodimo bathi gqada basivala esisikhewu. Omabini lamadoda aye ngamalungu entlanganiso yabaPhathi bamaJuda, esazana noPilato. Omabini aye ngamadoda azizityebi nanempembhelelo. Azimisela ukuba umzimbha kaYesu ufumane ukunchwatywa kwembheko.IL 205.3

  UJosefu waya ngokukhalipha kuPilato, wawucela kuye umzimbha kaYesu ukuba awunchwabe. UPilato ke wanika umyalelo osegunyeni wokuba uJosefu makawunikwe umzimbha kaYesu. Logama umfundi uJohane waye saxhalabile ekhathazekile ngomzimbha ongcwele weNkosi yakhe ethandekayo, uJosefu waseArimati wabuya nomyalelo ovela kwiruluneli; waza uNikodimo, owaye lindele isiphumo sotyelelo lukaJosefu kuPilato, weza nomxube oxabiso likhulu wemore nekhala obunzima bumalunga nekhulu leeponti. Oyena ubekiweyo kuyo yonke iJerusalem waye ngenakwenzelwa imbheko engaphezu kwale ekufeni kwakhe.IL 206.1

  Kakuhle nangentlonelo bawuthula ngezandla zabo umzimbha kaYesu kweso sixhobo sokuthuthumbhisa, iinyembhezi zabo zemfesane zisihla ngokukhauleza bakuba bewukhangela umzimbha wakhe otyumkileyo notyakatyiweyo, abawuhlambhayo ngocoselelo bakususa ukudyobheka kwegazi. UJosefu waye nenchwaba elixholwe etyeni, awaye zilungiselele lona; lali kufuphi eKalvari, waza ngoku walilungisela uYesu elinchwaba. Umzimbha kwa kunye nobulawu obabuze noNikodimo, wasongelwa ngocoselelo, eziqhiyeni ze-linen, baza aaba bafundi bathathu bawuthwala umthwalo wabo oxabisekileyo baya nawo kwelo nchwaba litsha, ekungazange kulale mntu kulo. Apho bawolula amalungu aqwengiweyo, bazisonga izandla ezityumziweyo phezu kwesifuba esingabethiyo. Abafazi baseGalili basondela ukuba babone ukuba konke kwenziwe na ebekufanele ukwenzelwa umzimbha womFundisi wabo othandekayo. Balibona ke ilitye elikhulu liqengqelwa emnyango wenchwaba, uNyana kaThixo washiywa ekuphumleni. Abafazi baba ngabokugqibela emnqamlezweni, baba ngabokugqibela nasenchwabeni likaKristu.IL 206.2

  Nakuba abaphathi bamaJuda babeyiphumezile injongo yabo yobudlwengu ngokumnikela ekufeni uNyana kaThixo, amaxhala abo awaphelanga, nekhwele labo ngakuKristu alifanga. Kwa kuxubene nolovuyo lwempindezelo eyanelisiweyo, uloyiko oluhleliyo lokuba umzimbha wakhe, olele enchwabeni likaJosefu, uya kuvuka. Ngako oko “bahlanganisana ababingeleli abakhulu nabaFarisi kuPilato, besithi, Nkosi sikhumbhule ukuba umlahlekisi Iowa wathi esahleli, Emveni kweentsuku ezintathu, ndiya kuvuka. Yitsho ngoko linqatyiswe inchwaba, kude kube lusuku lwesithathu, hleze abafundi bakhe beze ebusuku, bambe, bathi ke ebantwini, Uvukile kwabafileyo; luze olokugqibela ulahlekiso lube lubi kunolokuqala.” Mateyu 27: 63, 64. UPilato wayengafuni kwa njengamaJuda ukuba uYesu avuke enamandla okohlwaya ityala laabo bebemtshabalalisile, waza wamisa iqela lamasoldathi amaRoma ngokomyalelo wababingeleli. Wathi, “Ninabo abalindi; hambhani niye kunqabisa ngoko nazi ngako. Baya ke bona balinqabisa inchwaba, ngokulitywina ilitye, bekunye nabalindi.” Mateyu 27: 65, 66.IL 206.3

  AmaJuda akuqonda ukulunga kokuba nabalindi abanje ngasenchwabeni likaYesu. Abeka itywina elityeni elalivale inchwaba, ukuze lingabi nakuphathwa kungabonakali oko, enza konke anako ukukhusela ukuba abafundi bangenzi nayiphina inkohliso ngokusingisele emzimbheni kaYesu. Kodwa onke amacebo abo namalungiselelo abo anela nje ukulwenza lubaluleke ngakumbhi uvuko nokuyimisa ngokuzeleyo ngakumbhi inyaniso yalo.IL 207.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents