Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 56—Iinkohliso ZikaSatana

  USATANA wayiqalisa inkohliso yakhe eEden. Wathi kuEva, “Anisayi kufa.” Esi saba sisifundo sokuqala sikaSatana ngokungafi komphefumlo, uyiqhubile ke lenkohliso ukususela kwelo xesha kude kube ngoku, esaya kuyiqhuba kude kubuyiswe ukuthinjwa kwabantwana bakaThixo. Ndaboniswa uAdam noEva xa babesemyezweni. Bathabatha badla kumthi owalelweyo, kwaza ke kwamiswa ilangatye lekrele lawuraqa umthi wobomi, baza bagxothwa emyezweni, hleze badle kumthi wobomi, babe ngabooni abangafiyo. Isiqhamo salomthi sasi sesokubagcina bangafi. Ndeva isithunywa sibuza, sisithi, “Ngubani kusapho lukaAdam owakha wadlula kweliya langatye lekrele wadla kumthi wobomi?” Ndeva esinye isithunywa siphendula, sisithi, “Akukho nokuba abemnye wosapho lukaAdam owakha wagqitha kwelilangatye lekrele wadla kuloo mthi; ngako oko akakho umooni onokungafi.” Umphefumlo owonayo, kuya kufa wona ukufa okungunaphakade — ukufa ekungayikubakho thembha lavuko kuko; uya kuthi ke umsindo kaThixo uxoliswe.IL 348.1

  Yaba sisimanga indlela uSatana awaphumelela ngayo ukubenza abantu bakholwe ukuba amazwi kaThixo athi, “Umphefumlo owonayo, kuya kufa wona” (Hezekile 18: 4), athetha ukuba umphefumlo owonayo awusayi kufa, kodwa uya kuhlala ngonaphakade ekubandezelekeni. Sathi isithunywa, “Ubomi bubomi, nokuba busetlungwini okanye busekonwabeni. Ukufa akunantlungu, akunaluvuyo, akunantiyo.”IL 348.2

  USatana wazixelela izithunywa zakhe ukuba zenze umzamo owodwa wokubusasaza ubuxoki obathethwa kuqala kuEva eEden, obuthi, “Anisayi kufa.” Kwaza kwathi bakwamkelwa obubuxoki ngabantu, baza bakholwa ukuba umntu unokungafi, uSatana wabakhokelela ekukholweni ukuba umooni uya kuhlala ekubandezelekeni okungunaphakade. Yavuleka ke indlela yokuba uSatana asebenze ngabameli bakhe ukuba bammise uThixo phambhi kwabantu enjengombandezeli onempindezelo — lowo ubaphosa esihogweni bonke aabo bangamkholisiyo, abange ukuba basoloko bewuva umsindo wakhe; ukuze bathi logama bebandezelwe yintlungu engathethekiyo, bebhanyalaza emalangatyeni angunaphakade, abonakalaliswe engathi ubakhangele ngokwaneliseka. USatana wayesazi ukuba xa obubuxoki buthe bamkelwa, uThixo uya kuthiywa ngabaninzi, endaweni yokuba athandwe anqulwe; nokuba baninzi ababeza kukhokelelwa ekukholelweni ekubeni izisongelo zeliZwi likaThixo aziyi kuzaliswa ngokuphathekayo kuba oko kunganqhinelani nesimilo sakhe sobubele nothando ukuphosa entuthumbheni engunaphakade izidalwa abezidalile.IL 348.3

  Enye inkohliso athe uSatana wabakhokelela abantu ekukholelweni kuyo yeyokubunyabela mpela ubulungisa bukaThixo kwa nezisongelo zeliZwi lakhe, bamfanekise engonenceba kwaphela, ngenxa yoko ke kungekho namnye oya kutshabalala, kodwa bonke, abangcwele nabooni, bayakusindiselwa ebukumkanini bakhe ekugqibeleni.IL 349.1

  Ngenxa yezimposiso zidumileyo zokungafi komphefumlo nokubandezeleka okungapheliyo, uSatana ukhohlisa olunye udidi alukhokelele ekuyikhangeleni iBaibile njengencwadi engaphefumlelwanga. Bacinga ukuba ifundisa izinto ezininzi ezilungileyo, kodwa abanakuthembhela kuyo bayithande, ngenxa yokuba bafundiswe ukuba ivakalisa imfundiso yokubandezeleka okungunaphakade.IL 349.2

  Olunye udidi uSatana ulukhokelela ngakumbhi, kude kube sekubukhanyeleni ubukho bukaThixo. Ababoni kunqhinelana esimilweni sikaThixo weBaibile, xa angalivisa intuthumbho eyoyikekayo iqela elithile losapho loluntu kuse kuye wonke unaphakade. Ngenxa yoko ke bayayiphika iBaibile kwa nemBhangi yayo, bakuthathe ukufa njengokulala okungunaphakade.IL 349.3

  Kukho kananjalo olunye udidi oloyikayo nolungamaphaku-phaku. Aaba uSatana ubahendela ekwenzeni isoono, ukuze kuthi emva kokuba bonile, abeke phambhi kwabo ukuba umvuzo wesoono awukuko ukufa kodwa bubomi beentuthumbho ezoyikekayo, eziyakuviwa kuwo onke amaphakade angenasiphelo kanaphakade. Ngokuzandisa ngalendela phambhi kweengqondo zabo ezibuthathaka izoyikiso zesihogo esingapheliyo, uyazilaula iingqondo zabo, baze balahlekelwe yingqiqo yabo. USatana ke kunye nezithunywa zakhe bagcobe, baze abachasi-nqulo nabakhanyela ubukho bukaThixo bathelele ekubucukucezeni ubuKristu. Bathi ezinkohlakalo ziziqhamo ezifanelekileyo zokukholelwa eBaibileni nakwimBhangi yayo, ekubeni ziziziqhamo zokwamkela izahlukaniso ezidumileyo.IL 350.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents