Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 47—U-Luther noHlaziyo Olukhulu

  PHAMBHILI phakathi kwaabo babe bizelwe ukuba bakhokele ibandla ukuphuma ebumnyameni bobu-popi liye ekukhanyeni konqulo oluhlambhulukileyo, kwa kumi uMartin Luther. Enozondelelo, evutha, ezinikele, engenakoyika okungaphandle kokoyika uThixo, engavumi siseko senkolo yonqulo esingaphandle kweziBhalo eziNgcwele uLuther waba yindoda kanye efanele eloxesha lakhe; ngaye, uThixo waphumeza umsebenzi omkhulu ngenxa yohlaziyo lwebandla nokukhanyiselwa kwehlabathi.IL 305.1

  Xa ngenye imini wayehlola iincwadi kwingqokelela yeencwadi zesikolo semfundo ephakamileyo, uLuther wafumana iBaibile yesiLatin. Wayezivile ngaphambhili iziqendwana ezivela kwiiVangeli nakwiincwadi zabapostile ezinkonzweni zabantu bonke, waza wacinga ukuba zililiZwi likaThixo liphelele. Ngoku, okokuqala, wakhangela kwiBaibile epheleleyo. Ngentlonelo exubene nokhwankqiso wawatyhila amaphepha angcwele; ngovalo olukhefuzayo nentliziyo engongozayo wazifundela ngokwakhe amazwi obomi, enqumama ngezithuba ukuba athi, “Owu, akwaba uThixo ebe ngandinika incwadi enjenga le ibe yeyam!” Izithunywa zezulu zazisecaleni kwakhe, nemitha yokukhanya evela etroneni kaThixo yazityhila iindyebo zenyaniso engqiqweni yakhe. Waye soloko ekoyika ukumoona uThixo, kodwa ngoku ukuhlabeka kwakhe okunzulu sisimo sakhe sokuba ngumooni kwamfumana ngendlela angazange abe nayo ngaphambhili. Umnqweno onyanisekileyo wokufuna ukukhululeka esoonweni nowokufumana uxolo noThixo wamkhokelela ekugqibeleni ekungeneni emzini wokuzifihla abunikele ubomi bakhe ekufungeleni intlalo yobusoka.IL 305.2

  Umzuzu ngamnye awaye nokukhululwa emisebenzini yakhe yemihla ngemihla, wayisebenzisela ezifundweni, eziphanga ukulala, ekhalela nexesha alichithela ekutyeni. Ngaphezu kwento yonke waye- vuyiswa kukuqwalasela iliZwi likaThixo. Wayefumene iBaibile ekhonkxelwe eludongeni lomzi wamafungela-busoka, waza wakholisa ukuya kuyo.IL 305.3

  U-Luther wabekwa izandla waba ngumbingeleli, waza wakhutshwa emzini wamafungela-busoka wanikwa umsebenzi wokuba yinjinga ethile kwisiKolo esiPhakamileyo saseWittenburg. Apha ke wazinikela ekuqwalaseleni iziBhalo ngeelwimi zokubhalwa kwazo kokuqala. Waqalisa ukunika izifundo ngeBaibile; yaza incwadi yeenDumiso, neeVangeli, neeNcwadi zabaPostile zatyhileka ezingqondweni zezihlwele zabaphula-phuli abavuyisiweyo. Waye lichule ekuzazini iziBhalo, nobabalo lukaThixo luphezu kwakhe. Ubuciko bakhe buzibambha iingqondo zabaphula-phuli bakhe, ukucaca namandla awaye yandlala ngawo inyaniso kwazanelisa iingqiqo zabo, baza nobushushu bakhe obunzulu bazichukumisa iintliziyo zabo.IL 307.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents