Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Umthetho kaThixo Uvakaliswa

  Emva kokuba uYehova ebabonise ubunqhina obunje bamandla akhe, wabaxelela lowo anguye: “NdinguYehova, uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseJiputa, endlwini yobukhoboka.” KwalooThixo owaphakamisa amandla akhe phakathi kwamaJiputa ngoku wathetha umthetho wakhe:IL 124.2

  “Uze ungabi nathixo bambhi ngaphandle kwam.”IL 124.3

  “Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphina into emilise esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi, nesemanzini aphantsi komhlaba. Uze ungaqubudi kwezo nto, ungazikhonzi ; kuba mna Yehova Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa booyise koonyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo ; ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam.”IL 124.4

  “Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho; kuba uYehova akayi kumenza omsulwa ofumane alibize igama lakhe.”IL 124.5

  “Khumbhula umhla weSabata, ukuba uwungcwalise. Wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho; ke wona umhla wesixhenxe uyiSabata kaYehova uThixo wakho. Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena, nonyana wakho, nentombhi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nezinto zakho ezizitho zine, nowasemzini osemasangweni akho: kuba ngemihla emithandathu uThixo weenza izulu, nomhlaba, nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto, waphumla ngomhla wesixhenxe; ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla weSabata, wawungcwalisa.”IL 124.6

  “Beka uyihlo nonyoko, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.”IL 125.1

  “Uze ungabulali.”IL 125.2

  “Uze ungakrexezi.”IL 125.3

  “Uze ungeebi.”IL 125.4

  “Uze unganqhini ubunqhina obubuxoki ngommelwane wakho.”IL 125.5

  “Uze unganqweneli umzi wommelwane wakho. Uze ungamnqweneli umfazi wommelwane wakho, nesicaka sakhe, nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyeyommelwane wakho.”IL 125.6

  Umthetho wokuqala nowesibini eyathethwa nguYehova yimithetho eyalana nonqulo lwezithixo; kuba unqulo lwezithixo, ukuba luyenziwa, lubakhokelela abantu ekungeneni nzulu esoonweni naseluvukelweni, luzale ukunikelwa kwamadini angabantu. UThixo wayeza kukuthintela konke ukusondela kumasikizi anjenga la. Imithetho emine yokuqala yanikelwa ukubonisa umntu imfanelo yakhe kuThixo. Owesine likhonkco eliqhagamshelayo phakathi koThixo omkhulu nomntu. ISabata, ngokukodwa, yanikelwa ukulungelwa komntu nokubekwa kukaThixo. Imithetho emithandathu yokugqibela ibonisa imfanelo yomntu kumzalwana wakhe.IL 125.7

  ISabata yayiza kuba ngumqondiso phakathi koThixo nabantu bakhe ngonaphakade. Yayiza kuba ngumqondiso ngalendlela ke — bonke aabo bayigcinayo iSabata, babonisa ngokuyigcina kwabo ukuba bangabanquli boThixo ophilileyo, umDali wamazulu nomhlaba. ISabata yayiza kuba ngumqondiso phakathi koThixo nabantu bakhe ngalo lonke ixesha esenokuba nabantu emhlabeni ukuba bamkhonze.IL 125.8

  “Bonke abantu bazibona iindudumo, nemibane, nesandi sesigodlo, nentaba engumsi. Abantu babona ke bangcangcazela, bamela kude. Bathi kuMoses, Thetha wena nathi, siya kuva; ma kangathethi nathi uThixo, hleze sife. Wathi uMoses ebantwini, Musani ukoyika; kuba uThixo uze kunilinga, ukuba kubekho ukumoyika ebusweni benu, ukuze ningooni.”IL 125.9

  “Abantu bamela kude; wasondela uMoses esithokothokweni abekuso uThixo. Wathi uYehova kuMoses, Wotsho koonyana bakaSirayeli, ukuthi, Nibonile nina ukuba ndithethe nani, ndisemazulwini.” Ukubakho kukaThixo eSinayi ngobungangamsha, neenyikima emhlabeni ezabangwa bubukho bakhe, iindudumo ezoyikekayo nemibane eyapheleka olutyelelo lukaThixo, zaazizalisa iintliziyo zabantu ngokoyika nentlonelo kulowo uyingangamsha engcwele ngangokuba imveli ibaqhubele ukuba baroxe phambhi kobukho oboyikekayo bukaThixo, hleze bangabi nako ukubunyamezela ubuqaqauli bakhe oboyikekayo.IL 126.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents