Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ukuguqulwa Kwamathuba Nemithetho

  Akuba umalathi wemposiso eshenxisiwe, uSatana wasebenza ngokuthanda kwakhe. Isiprofeto sasithe ubuPopi buya “kucamanga ngokuwenza wambhi amathuba nomthetho.” Danyeli 7: 25. Lomsebenzi akubanga kudala ungazanywanga. Ukwenza ukuba ama- kholwa aphuma ebuhedeneni abe nenye into endaweni yokunqula izithixo, nokuze kukhuthazwe ukubamkela kwabo ngegama ubuKristu, kwangeniswa ngokucondobezayo elunqulweni lobuKristu ukubedeshwa kwemifanekiso neendaule. Umyalelo wequmru elongameleyo walumisela ekugqibeleni olulungiselelo lobupopi lonqulo lwezithixo. Ukuwufeza lomsebenzi wokuhlambhela, iRoma yawucima emthethweni umthetho wesibini, owalela ukunqulwa kwemifanekiso eqingqiweyo, yawahlula umthetho weshumi, ukuze inani lemithetho ligcinakale.IL 294.4

  Umoya wokukhaulelana nobuhedeni wavula indlela yokunye ukungakhathalelwa kwegunya likaThixo. USatana wazamana nomthetho wesine kananjalo, walinga ukuyibeka bucala iSabata yakudala, umhla aawusikelelayo uThixo wawungcwalisa, waza esikhundleni sayo waphakamisa imini yesikhumbhuzo eyayigcinwa ngabahedeni “njengomhla obekekileyo welanga.” Lenguqulelo ayizanywanga ekuhleni kwasekuqaleni. Kumakhulu eminyaka okuqala iSabata yenyaniso yayigcinwa ngawo onke amaKristu. Aye nekhwele lokumhlonela uThixo, aza, ngokukholwa ukuba umthetho wakhe awunakuguqulwa, abugcina ngozondelelo ubungcwele bemimiselo yawo. Kodwa ngobuqhetseba obukhulu uSatana wasebenza ngamagosa akhe ukuba ayiphumeze lenjongo yakhe. Ukuze ingqalelo yabantu itsalekele eCaweni, yeenziwa umhla wesikhumbhuzo sokuzukisa umhla wokuvuka kukaKristu. Kweenziwa iinkonzo zonqulo ngayo ; kananjalo wagcinwa njengomhla wokuphumla, neSabata nayo isagcinwa ngcwele.IL 295.1

  U-Constantine, uthe esengumhedeni, wavakalisa umthetho oyalela ukugcinwa kweCawa ngabantu bonke njengomhla wokuphumla wesikhumbhuzo kubo bonke ubukumkani bamaRoma. Emva kokuguquka kwakhe wahlala engumkhuthazi womhla weCawa, waza ke umthetho wakhe wobuhedeni wawunyanzelisa ngenxa yenkolo yakhe entsha. Kodwa imbheko eyanikwa lomhla ayanelanga ekuwathinteleni amaKristu ukuba angayigcini ngcwele iSabata yenyaniso kaYehova. Kwafuneka ukuba kuthatyathwe elinye inyathelo; iSabata yobuxoki kwamela ukuba ipha- kanyiswe ilingane neyenyaniso. Iminyaka embalwa emva kokuvakaliswa komthetho kaConstantine, umVeleli waseRoma wawunika umhla weCawa igama lokuba ngumhla weNkosi. Ngalendlela ke abantu bakhokelelwa ngokucondobezayo ekuwukhangeleni lomhla njengomhla onobungcwelana obuthile. Kodwa iSabata yenyaniso yasoloko igcinwa.IL 295.2

  Inkulu yabakhohlisi yayingekawugqibi umsebenzi wayo. Yayizimisele ukulihlanganisela lonke elimiweyo lobuKristu phantsi kwe-banile yayo, ukuze ilisebenzise igunya layo ngommeli wayo, upopi onekratshi owabanga ukuba ungummeli kaKristu. Ngokusebenzisa abahedeni abaguquke ngenxalenye, namalungu ebandla athanda ihlabathi wayiphumeza injongo yakhe. Kweenziwa iintlanganiso ezinkulu amaxesha ngamaxesha, ekwamenyelwa kuzo izinhanha zebandla ezivela kulo lonke elimiweyo. Kuphantse ukuba kwiqumru ngalinye iSabata eyayimiselwe nguThixo iye inyathelelwa phantsi, ekubeni iCawa yaya iphakanyiswa. Ngalendlela ke isikhumbhuzo sobuhedeni saya sihlonelwa njengommiselo kaThixo, logama iSabata yeBaibile ibizwa ukuba sisikhumbhuzo sobuJuda, nabagcini bayo babizwa ukuba baqalekisiwe.IL 296.1

  Umkreqi omkhulu waphumelela ekuziphakamiseni “ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, nehlonelwayo.” 2 Tesalonika 2: 4. Wayecamangile ukuguqula okuphela kommiselo emthethweni kaThixo owalathisa uluntu lonke ngokungathandabuzekiyo kuThixo ophilileyo wenyaniso. Kumthetho wesine uThixo utyhilwe njengomDali wamazulu nomhlaba, waza ngalendlela wahlulwa kubo bonke oothixo bobuxoki. Umhla wesixhenxe wangcwaliswa ukuba ube ngumhla wokuphumla komntu ukuze ube sisikhumbhuzo somsebenzi wendalo. Weenzelwa ukuba usoloko umgcine uThixo ophilileyo phambhi kweengqondo zabantu engumthombho wobomi nesona siqu sokuhlonelwa nokunqulwa. U-Satana uzamela ukubajika abantu ekumhloneleni uThixo nasekuyithobeleni imithetho yakhe ; ngako oko ke imizamo yakhe uyitsolise ngokukodwa ekuchaseni lomthetho walatha kuThixo njengomDali.IL 296.2

  AmaProtestante ngoku athi ukuvuka kukaKristu ngeCawa kwaayenza ukuba ibe yiSabata yamaKristu. Kodwa ubunqhina baseziBhalweni ezingcwele abukho. Akukho mbheko injalo yakha yanikwa kolusuku nguKristu okanye ngabapostile bakhe. Ukugcinwa kweCawa njengommiselo wobuKristu imvelaphi yako ikulaa “mfihlelo yokuchasa umthetho,” eyayise iwuqalisile umsebenzi wayo, nangemihla kaPaulos. Kwa kuphina okanye kwa kuninina awathi uThixo wabenza ubuPopi unyana wakhe? Sisizathu sini na esiphathekayo esinganikwayo ngenguqulelo ezithe cwaka ngayo iziBhalo Ezingcwele?IL 297.1

  Kwikhulu lesithandathu leminyaka ubuPopi babumilile nkqi. Ibhotnwe labo lamiswa esixekweni sakomkhulu, waza umVeleli waseRoma wamiselwa ukuba abe yintloko yebandla liphela. UbuPopi babuthabathe indawo yobuHedeni. Inambha yayinikele iramncwa “amandla ayo, netrone, negunya elikhulu.” IsiTyhilelo 13: 2. Yaqala ke iminyaka eli-1260 yocinezelo lobupopi olwaxelwa ngenxa engaphambhili eziprofetweni zikaDanyeli noJohane. (Dan. 7: 25; IsiTyhi. 13: 5-7.) AmaKristu anyanzeleka ukuba anyule ukukuyeka ukunyaniseka kwawo amkele izithethe nonqulo lobupopi, okanye abuminye ubomi bawo ekuhlaleni emihadini, okanye ave ukufa ngokolulwa, ngokutshiswa, okanye ngezembhe lombulali. Azaliseka ke ngoku amazwi kaYesu, athi, “niya kunikelwa ngabazali, nangabazalwana, nayimizalwane, nazizihlobo, kube kho nabababulalayo kuni.” Luka 21: 16, 17. Intshutshiso yavuleleka phezu kwabathembhekileyo ngomsindo omkhulu kunangaphambhili, laza elimiweyo labangathi lithafa elikhulu lemfazwe. Isithuba samakhulu eminyaka ibandla likaKristu lafumana ukhuselo ebulolweni nasekuzifihleni. Uthi ke umprofeti: “Wathi umfazi wasabela entlango, apho ikhona indawo ayilungiselwe nguThixo, ukuze bamnqake khona imihla eliwaka elinamakhulu mabini anamanci mathandathu.” IsiTyhilelo 12: 6.IL 297.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents