Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 57—Unqulo Lweminyanya

  IMFUNDISO yokungafi ngokwemvelo iyilungiselele indlela esinga elunqulweni lweminyanya lwalemihla. Ukuba abafi bayavunyelwa ukuba baye phambhi kobuso bukaThixo nobezithunywa zakhe ezingcwele, banikwe ulwazi oludlula kakhulu olo bebenalo ngaphambhili, kungaba ngani na ukuba bangabuyeli kulomhlaba baze kukhanyisela baqeqeshe abaphilileyo? Bangathini na aabo bakholelwa ekubasengqondweni komntu ekufeni ukukugatya oko kuza kubo njengokukhanya kwasezulwini okuziswa yimimoya ezukisiweyo? Nali ijelo elikhangelwe ukuba lingcwele, asebenza ngalo uSatana ukuphumeza iinjongo zakhe. Izithunywa ezawayo ezenza ngokomyalelo wakhe zizibonakalalisa njengezigidimi ezivela kwelemimoya. Logama zizenza ngokungathi zisondeza abafi kwaba- philileyo, uSatana usebenzisa impemohelelo yakhe ethakathayo ezingqondweni zabo.IL 352.1

  Unalo negunya lokuzisa phambhi kwabantu imifanekiso ekhangeleka njengezihlobo zabo ezifileyo. Umfanekiso oyinkohliso ugqibelele; inkangeleko eqhelekileyo, intetho, izwi, ezizinto ziyalinganiswa kanye ngokucace ngendlela engummangaliso. Baninzi abathuthuzelekayo yingqinisekiso yokuba abathandekileyo babo baxhamla uyolo lwezulu, baze bathi bengaraneli ngozi baphula-phule oomoya abalahlekisayo neemfundiso zeedemon.IL 353.1

  Bakuba bekhokelelwe ekukholweni ukuba abafi baya buya ngenene baze kuthetha nabo, uSatana wenza ukuba babonakale aabo baya kulala enchwabeni bengazilungiselelanga. Babanga ukuba bonwabile ezulwini, bade bathi bakumawonga aphakamileyo apho; ukuze ngalendlela ubuxoki bufundiswe ngokubanzi bokuba akukho mahluko phakathi kwamalungisa nabangendawo. Aabo bazenza abatyeleli abavela kwelemimoya maxa wambhi banika iziyalo nezilumkiso eziba yinyaniso. Bathi ke, bakuba bezuze ukuthenjwa, banike iimfundiso eziyichithayo inkolo eziBhalweni. Ngenkangeleko yokungathi banonandipho olunzulu ngempumelelo yabahlobo babo abasemhlabeni, bareshe obona buxoki buyingozi. Inyaniso yokuba baxela iinyaniso ezithile, babe nako maxa wambhi ukuxela ngenxa engaphambhili izinto eziza kuhla, inika ezintethweni zabo inkangeleko yokuthembheka ; zize iimfundiso zabo ezibubuxoki zamkelwe ngokulula zizihlwele, zikholelwe ngokupheleleyo, ngokungathi zezona nyaniso zingcwele zeBaibile. Umthetho kaThixo ubekwa bucala, uMoya wobabalo udelwe, igazi lomnqophiso libalelwe ukuba liyinto engengcwele. Oomoya baya bukhanyela ubuThixo bukaKristu bade bathi nomDali ufana nabo. Ngalendela ke phantsi kwengubo entsha umvukeli omkhulu usayiqhuba imfazwe yakhe yokuchasana noThixo, eyaqaliswa ezulwini waza okwesithuba seminyaka engamawaka amathandathu wayiqhuba emhlabeni.IL 353.2

  Baninzi abazamela ukuziphekuza iimbhonakalo zeemimoya ngokuthi ziyinkohliso nje ngokupheleleyo nemilingo eyenziwa nguthunywashe. Nakuba kuyi- nene ukuba imilingo kufuthi ibalelwa ukuba izizibonakaliso zenene, kubekho, kananjalo, ukubonakalaliswa okucacileyo kwamagunya angaphezu kwawomntu. Unkqonkqozo olungummangaliso olwaqalisa ngalo uNqulo lwemiNyanya lwalemihla lwalungesiso isiqhamo sobuqhinga okanye ubugqi bomntu, kodwa lungumsebenzi kanye wezithunywa ezikhohlakeleyo, ezangenisa ngalendlela enye yeenkohliso ezinempumelelo zokutshabalalisa umphefumlo. Baninzi abayakubhajiswa ngenxa yenkolo yokuba unqulo lweminyanya yinto nje eyenziwa ngabantu; xa beziswe ubuso ngobuso nezibonakalaliso abanokuzikhangela kuphela ukuba zezamandla angaphezu kwawomntu, baya kukhohliseka, bakhokelelwe ekuzamkeleni njengamandla amakhulu kaThixo.IL 353.3

  Ababantu baya butsiba ubunqhina beziBhalo ngokusingisele kwizimanga ezenziwa nguSatana namahlakani akhe. Kwa kungoncedo lukaSatana ezathi izazi zaseJiputa zabanako ukwenza uphoyiyana womsebenzi kaThixo. Umpostile uJohane, echaza ngegunya elenza imimangaliso eya kubonakalaliswa ngemihla yokugqibela, uthi, “Leenza imiqondiso emikhulu, ukuze lihlise nomlilo ezulwini, uze emhlabeni phambhi kwabantu, libalahlekise aabo bemiyo phezu komhlaba, ngemiqondiso elayinikwayo ukuba liyenze.” IsiTyhilelo 13: 13, 14. Asinkwalambhiso exelwa apha. Abantu bakhohliswa ngemimangaliso amagosa kaSatana anako ukuyenza, ingeyiyo engathi ayayenza.IL 355.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents