Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ukuzithethelela kukaStefano

  UStefano wabuzwa ngobunyaniso bamatyala amangalelwa ngawo, waza waqalisa ukuzithethelela nge- zwi elibukhali elicacileyo elahlokoma kulo lonke elogumbhi lamatyala. Wahambhisa ngokubalisa ibali labantu abanyuliweyo bakaThixo ngamazwi atsho isihlwele sakhwankqiswa. Wabonakalalisa ulwazi olukhulu olupheleleyo lwamasiko obuJuda, nentyilelo yawo yasemoyeni ebonakalaliswe ngoKristu. Waqalela kuAbraham walilanda ibali isizukulwana ngesizukulwana, ezityhutyha zonke iingxelo zesizwe sikaSirayeli waza kuthi ga kuSolomon, ebalula ezona ngongoma zibalulekileyo ukucinezela injongo yakhe.IL 238.4

  Wakucacisa okwakhe ukumthobela uThixo nenkolo yobuJuda, waza wabonisa ukuba umthetho ababethembhele kuwo ukuba ubasindise awubanga nako ukumgcina uSirayeli ukuba anganquli izithixo. Waranxulumanisa uYesu Kristu nalo lonke ibali lamaJuda. Wachaphazela ekwaakhiweni kwetempile nguSolomon, nakumazwi kaSolomon nolsaya athi: “Noko Osenyangweni yena akemi zitempileni zenziwe ngazandla.” “Izulu liyitrone yam, ke ihlabathi sisihlalo seenyawo zam; yindlu enjani na eniya kuyakhela mna? itsho iNkosi; yiyiphi na indawo yokuphumla kwam? Asisisandla sam na, eseenza zonke ezo zinto?” Eyona ndawo yonqulo oluphakamileyo lukaThixo yayi sezulwini.IL 239.1

  Akuba uStefano* efikelele kulengongoma, kwabakho ukugungqa phakathi kwabantu. Umbanjwa wakufunda okwakuza kumhlela ebusweni baabo babe phambhi kwakhe. Wayibona inkcaso ahlangatyezwa ngayo amazwi akhe, awayethethwe ngokuyalelwa nguMoya oyiNgcwele. Wakwazi ukuba unika ubunqhina bakhe bokugqibela. Bambalwa kwaabo bayifundayo le ntetho kaStefano abayixabisa ngokuyifaneleyo. Isizathu, ixesha, nendawo, ezo zinto kufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze amazwi akhe athwale intsingiselo yawo epheleleyo.IL 239.2

  Uthe akudibanisa uYesu Kristu neziprofeto wathetha ngetempile ngalendlela wathetha ngayo, ababingeleli, bezenza ngathi bazaliswe kukoyika, bazikrazula iingubo zabo. Esisenzo sabangumqondiso kuStefano wokuba izwi lakhe liza kuthuliswa kamsinya ngonaphakade. Nakuba wayese phakathi entshumayelweni yakhe, wayishunqula ngokukhauleza ngoku- phambhuka ekuhambhisekeni kwebali, wathi, eguqukela kubagwebi abafuthekileyo, “Nina bantamo zilukhuni, bangalukileyo ngentliziyo nangendlebe, nihleli nibambhene noMoya oyiNgcwele; njengabo ooyihlo, nani ninjalo. Kubo abaprofeti nguwuphi na ongatshutshiswanga ngooyihlo? Bababulala ababexela ngenxa engaphambhili ukuza koliLungisa; enithe kalokunje naba ngabanikeli nababulali bakhe; nina abawamkelayo umthetho, niwumiselwa zizithunywa zezulu, anawugcina.”IL 239.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents