Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 44—Ukreqo Olukhulu

  XA uYesu wayetyhila kubafundi bakhe okuya kuhlela iJerusalem neziganeko zokuza kwakhe kwesibini, waxela kananjalo ngenxa engaphambhili ngamava abantu bakhe ukuthabathela kwixesha lokumka kwakhe kubo kuse ekubuyeni kwakhe enamandla no- buqaqauli esiza kubakhulula. Emi kwiNtaba yemiNquma umSindisi wazibona izaqhwithi ezazikufuphi ukulifikela ibandla labapostile, waza, engena nzulu kwilixa elizayo, amehlo akhe ayicalula imimoya eyonakalisayo nenamandla amakhulu eyayiza kuntlitha phezu kwabalandeli bakhe kumaxesha ezayo obumnyama nentshutshiso. Ngeentetho ezimfutshane ezimbalwa, ezintsingiselo icace ngokoyikekayo, wasixela isabelo abalauli belihlabathi ababeza kusithululela phezu kwebandla likaThixo. Abalandeli bakaKristu babeza kunyathela kwa kuloo ndlela yokuthobeka, yehlazo, nokubandezeleka eya nyathela kuyo iNkosi yabo. Intiyo eyagqabhukayo ngakumKhululi wehlabathi yayiza kubonakalaliswa ngakubo bonke ababeza kukholwa egameni lakhe.IL 287.2

  Ibali lebandla lokuqala linika ubunqhina bokuzaliseka kwamazwi omSindisi. Amagunya omhlaba nawesihogo azimisa achasana noKristu eziqwini zabalandeli bakhe. Ubuhedeni babona ngenxa engaphambhili ukuba xa i-gospile inokoyisa, iitempile nezibingelelo zabo ziya kutshayelwa zingabikho; ngako oko ke bawahlanganisa onke amandla abo ukuba babutshabalalise ubuKristu. Imililo yentshutshiso yaphenjwa. AmaKristu aphangwa iimpahla zawo agxothwa eraakhayeni awo. “Aanyamezela idabi elikhulu leembhandezelo.” “Bambhi beenziwa intlekisa, batyakatywa; phezu koko baviswa imixokelelwane nentolongo.” Hebere 11: 36. Amanani amakhulu abutywina ubunqhina bawo ngegazi labo. Isikhulu nekhoboka, isityebi nehlwempu, ofundileyo, nongafundanga, bonke ngokufanayo babulawa ngaphandle kwenceba.IL 288.1

  Ayibanga nampumelelo imizamo kaSatana yokulitshabalalisa ibandla ngobudlwengu. Impikiswano enkulu ababunikela kuyo ubomi babo abafundi bakaYesu ayiphelelanga bakuba aba bathwali-banile bathembhekileyo bewele ezindaweni zabo. Ngako ukoyiswa booyisa. Abasebenzi bakaThixo babulawa, kodwa umsebenzi wakhe waqhubela phambhili ngokuqinisekileyo. I-gospile yaya isanda, nabalandeli bayo banda. Yatyutyha yangena kwiindawo ezazingenakufikelelwa, yada yafikelela nakwiinkosi zaseRoma. Wathi umKristu ethethisa abalauli babahedeni ababe yi- xhoxha intshutshiso, “Ningasibulala, nisithuthumbhise, nisigwebe. . . . Ukungalungisi kwenu kububunqhina bokuba simsulwa. . . . Nokukhohlakala kwenu . . . akunincedi lutho.” Kwa kusisimemo nje esomelele ngakumbhi sokubizela abanye ekoyisekeni. “Kafuthi ngangokuba nisisikela phantsi, siya sisanda ngaku-mbhi ngamanani; igazi lamaKristu liyimbhewu.”IL 288.2

  Amawaka afakwa entolongweni abulawa; kodwa kwathi vumbhululu abanye ukuzalisa iindawo zabo. Baza aabo ke beenziwa amafela-nkolo yabo baqinisekiselwa uKristu babalelwa nguye ukuba bangabeyisi. Babe wuzamile umzamo omhle, ke babeza kwamkela isitsaba sobuqaqauli ekufikeni kwakhe. Iintlungu abazinyamezelayo zawenza amaKristu asondelelana asondela nakumKhululi wawo. Umzekelo wokuphila kwawo nobunqhina bokufa kwawo babu bubunqhina obahlala buhleli bayo inyaniso; kwaye apho kwakucingelwe kancinane, ababusi bakaSatana babeyishiya inkonzo yakhe bezimanya phantsi kwebanile kaKristu.IL 289.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents