Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 65—Ukuthweswa KukaKristu Isitsaba

  Ngoku ke uKristu uya bonakala kwakhona phambhi kweentshaba zakhe. Kude phezulu komzi, phezu kwesiseko se-golide ekhazimlisiweyo, kukho itrone ephakamileyo nenyusiweyo. Phezu kwayo letrone kuhleli uNyana kaThixo, macala onke kuye ngababusi bobukumkani bakhe. Igunya nobungangamsha bukaKristu akukho ntetho ingabuchazayo, akukho lusiba lungabuzobayo. Ubuqaqauli boYise Ongunaphakade bumgubungele uNyana wakhe. Ukubengezela kobu- kho bakhe bawuzalisa umzi kwaphuma ngaphandle kwamasango, kwawuzalisa umhlaba wonke ngokuqaqambha kwako.IL 377.3

  Kufuphi kanye netrone ngaabo babefudula benobushushu emsebenzini kaSatana, kodwa abathi, behlangulwe okwezikhuni emlilweni, bamlandela umSindisi wabo ngokuzinikela okunzulu, nokupheleleyo. Kulandela ke aabo bazigqibelelisayo izimilo zabo esazulwini sobuxoki nokunganyaniseki, aabo bawuhlonelayo umthetho kaThixo xa ihlabathi lobuKristu lalisithi uphuthisiwe, nezigidi, zawo onke amaphakade, ezafela inkolo yazo. Ngaphaya kwaaba naaso “isihlwele esikhulu, ebe kungekho namnye unako ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga, nezizwe, neelwimi, . . . phambhi kwetrone naphambhi kwemVana, bethiwe wambhu ngeengubo ezinde ezimhlophe, benamasundu ezandleni zabo.” IsiTyhilelo 7: 9. Imfazwe yabo iphelile, uloyiso lwabo luzuziwe. Balufezile ugqatso bafikelela emvuzweni. Isebe lesundu elisezandleni zabo luphau loloyiso lwabo, iingubo ezimhlophe ngumfuziselo wobulungisa obungenabala bukaKristu, obubobabo ngoku.IL 378.1

  Abakhululwa bahlabela ingoma yendumiso ehlokoma iphinde ihlokome kwiingontsi zasezulwini, ethi, “Usindiso kuye uThixo wethu, lowo uhleli phezu kwetrone, nakuyo imVana.” Zize iingelosi neeserafi zithelele ngamzwi azo okudumisa. Njengokuba abakhululweyo bewabonile amandla nolunya lukaSatana, bayaqonda, ngendlela abangazange baqonde ngayo ngaphambhili, ukuba akukho gunya ngaphandle kwelo likaKristu elalinokubenza aboyisi. Kuso sonke eso sihlwele sibengezelayo akukho namnye ulubalela kuye usindiso, ngokungathi boyise ngawabo amandla nangobulungisa babo. Akukho nto ithethwayo ngezinto abazenzileyo okanye abazithwalayo; kodwa umongo wengoma nganye, nentlabiso yendumiso nganye, yayisithi, “Usindiso kuye uThixo wethu . . . nakuyo imVana.” IsiTyhilelo 7: 10.IL 378.2

  Phambhi kobuso babemi bomhlaba nezulu abahlanganiseleneyo kuqhutywa inkonzo yokuthweswa isitsaba okokugqibela koNyana kaThixo. Waza ngoku, ambhathiswe ngobungangamsha obongameleyo, na- ngegunya, uKumkani kakumkani wavakalisa isigwebo kubavukeli bobukumkani bakhe, wenza ngokusesikweni kwaabo bawaphuleyo umthetho wakhe babacinezela abantu bakhe. Uthi umprofeti kaThixo: “Ndabona itrone emhlophe enkulu, nalowo uhleli phezu kwayo, owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyanelwa ndawo ezo zinto. Ndababona abafileyo, abancinane nabakhulu, bemi phambhi koThixo. Zavulwa iincwadi; kwavulwa nenye incwadi, eyeyobomi; bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo, ngokwemisebenzi yabo.” IsiTyhilelo 20: 11, 12.IL 378.3

  Nje ukuba iincwadi zengxelo zivulwe, neliso likaYesu libakhangele abangendawo, babanesazela ngaso sonke isoono abasenzileyo. Babona kakuhle kanye apho inyawo zabo zaphuma khona endleleni yobunyulu nobungcwele, nokuba kwa kukude kangakananina apho ikratshi novukelo lwabathwalela khona ekuwaphuleni umthetho kaThixo. Izihendo eziphambukisayo abazikhuthazayo ngokuxhamla isoono, neentsikelelo abazigqwethayo, namaza enceba abawagatyayo ngentliziyo enenkani, engaguqukiyo — zonke ezi zinto zibonakala ngoku ngathi zibhalwe ngamagama omlilo.IL 379.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents