Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 5—Icebo Losindiso

  Izulu lazaliswa lusizi, kwakuqondakala ukuba umntu ulahlekile nokuba umhlaba awudalayo uThixo wawuza kuzaliswa zizidalwa ezinokufa ezigwetyelwe imbhandezelo, ukugula, nokufa, kube kungekho ndlela yokusinda komooni. Lonke usapho lukaAdam lwaluza kufa. Ndambona uYesu othandekayo enembhonakalo yovelwano nosizi ebusweni bakhe. Kwa oko ndambona esondela kolo lukhanyo lugqithiseleyo olwa lugubungele uYise. Sathi kum isithunywa esihambha nam, Usekukhungeni okundilekileyo noYise. Ukuxhalaba kwezithunywa zezulu kwaba ngathi kukhulu logama uYesu wayesathetha noYise. Izihlandlo ezithathu wagutyungelwa bubuqaqauli bokukhanya okugubungele uYise, waza ngesihlandlo sesithathu waphuma ukuvela kuYise, saza isiqu sakhe sabonakala. Ubuso bakhe babuzolile, bungabonakalalisi kukhathazeka nakuthandabuza, bukhanya bububele nothando olungenakuchazwa ngamazwi.IL 38.1

  Wazisa ke ngoko kumkhosi weengelosi ukuba indlela yokusinda komntu olahlekileyo yenziwe. Wabaxelela ukuba ebetaruzisa kuYise, waza wadinga ngokunikela ubomi bakhe bube yintlaulelo, athabathe isohlwayo sokufa ngokwakhe, ukuze ngaye umntu abe nokufumana uxolelo; nokuba ngokufaneleka kwegazi lakhe, nokuwuthobela kwakhe umthetho kaThixo, bangaba nokuthandwa nguThixo babuyiselwe kumyezo omhle badle isiqhamo somthi wobomi.IL 38.2

  Izithunywa zezulu azivuyanga kuqala, kuba umPhathi wazo akafihlanga nanye into kuzo, kodwa walicombhulula phambhi kwazo icebo losindiso. UYesu wazixelela ukuba uya kuma phakathi komsindo kaThixo nomntu oonileyo, nokuba uya kuthwala ukreqo nokudelwa, babe mbalwa abaya kumamkela njengoNyana kaThixo. Kwa kuya kuphantse ukuba bonke bamthiye bamale. Wayeza kubushiya ezulwini bonke ubuqaqauli bakhe, abonakale emhlabeni engumntu, azithobe abengumntu, azane ngamava akhe neentlobontlobo zezihendo umntu awayeza kuraulwa zizo, ukuze abe nokukwazi ukubasiza aabo baya kuhendwa; nokuba athi ekugqibeleni, emva kokuba ulungiselelo lwakhe lobufundisi lufeziwe, anikelwe ezandleni zabantu aphumele phantse kuyo yonke inkohlakalo nokubandezeleka uSatana nezithunywa zakhe ababenako ukuphembhelela abantu abakhohlakeleyo ukuba bamvise kona ; nokuba wayeza kufa okona kufa kukhohlakeleyo, ajinge phakathi kwezulu nomhlaba njengomooni onetyala; nokuba wayeza kuphumela kwiiyure ezoyikekayo zeentlungu, ezazingenakunyanyezelwa nazizithunywa zezulu, kodwa zaziya kubugqubuthela ubuso bazo kuwo loo mbono. Wayengaz’ ukuva kuphela iintlungu zomzimbha, kodwa iintlungu zokubandezeleka kwengqondo, oko ke kunge nakuthelekiswa nako ukubandezeleka komzimbha. Ubunzima besoono salo lonke ihlabathi babuza kuba phezu kwakhe. Wazixelela ukuba wayeya kufa abuye avuke ngosuku lwesithathu, anyukele kuYise aye kuthethelela umntu onxaxhileyo onetyala.IL 38.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents