Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ukubethelelwa Emnqamlezweni

  Kwakuba kufikiwe endaweni yokuxhonywa, abagwetyiweyo babotshelelwa emithini yokuthuthunjiswa. Logama amabhada amabini aye bhanyalaza ezandleni zaabo babewabeka emnqamlezweni, uYesu akenzanga mxhathiso. Unina kaYesu wakhangela esentlungwini nokuphongoma, ethembhe ukuba uya kusebenza ummangaliso wokuzisindisa. Wazibona izandla zakhe zisolulwa emnqamlezweni -— ezo zandla zithandekayo ezazisoloko zinika iintsikelelo, zolulwa amaxesha amaninzi kangaka ukuba ziphilise ababandezelekileyo. Ngoku ke kwaziswa isando nezikhonkwane, kwathi xa izikhonkwane zazibethelelwa ziphumela kuloo nyama ithambhileyo zisiya kubambhelela emthini womqamlezo, abafundi ababindekileyo ezintliziyweni basithwala isiqu esiphelelweyo sikanina kaKristu bemka naso kulombono ukhohlakeleyo.IL 199.2

  UYesu akazange enze luncwino lwakukhalaza ; ubuso bakhe bahlala buluthuthu buzolile, kodwa amathontsi amakhulu okubila ayebonakala ebunzini lakhe. Kwa kungekho sandla sinovelwano sokusula umbethe wokufa ebusweni bakhe, namazwi emfesane nokunyaniseka okungaguqukiyo okuthuthuzela intliziyo yakhe yobuntu. Isixovulelo se-wayini wayesinyasha yedwa; kungekho namnye kubantu owaye naye. Logama amasoldathi ayesenza umsebenzi wawo owoyikekayo, naye enyamezele eyona ntuthumbho izidlula zonke, uYesu wazithandazela iintshaba zakhe —“Bawo, baxolele; kuba abayazi into abayenzayo.” Luka 23: 34. Loo mthandazo kaKristu ngenxa yeentshaba zakhe waliquka lonke ihlabathi, uquka wonke umooni oya kuze aphile, kude kube sekupheleni kwexesha.IL 199.3

  Emva kokuba uYesu ebethelelwe emnqamlezweni, waphakanyiswa ngamadoda aliqela anamandla wagadlelwa ngamandla amakhulu endaweni eyayilungiselelwe wona ubanga eyona ntuthumbho ibuhlungu kuNyana kaThixo. Ngoku ke kwabonakala umbono owoyikekayo. Ababingeleli, abaphathi, nababhali bakulibala ukundileka kobugosa obungcwele abakubo, bathelela iindlavini ekumgxekeni nasekugculeleni ngoNyana kaThixo ofayo, besithi, “Ukuba wena unguye uKumkani wamaJuda, zisindise.” Luka 23: 37. Nabanye ngokuphoxa bathi phakathi kwabo, “Abanye wabasindisa; yena ngokwakhe akanakuzisindisa.” Marko 15: 31. Izikhulu zasetempileni, amasoldathi alukhuni, ibhada elikhohlakeleyo elalisemnqamlezweni nabona baphantsi bakhohlakeleyo phakathi kwendimbhane -—bonke bamanyana ekumnyeliseni kwabo uKristu.IL 201.1

  Amabhada awaye bethelelwe emnqamlezweni kunye noYesu eva iintlungu zokuthuthunjiswa ezifana nezakhe, kodwa elinye lenziwa lukhuni yintlungu lancama lanesisongelo. Lathelela ekugxekeni kwababingeleli, lagculela ngoYesu, lisithi, “Ukuba wena unguye uKristu, zisindise, nathi usisindise.” Luka 23: 30. Elinye ibhada lalingenguye umooni oqaqadekileyo. Lakuba liwavile amazwi agculelayo eqabane lalo esoonweni lalikhalimela, lisithi, “Akumoyiki na wena uThixo, ukwa kokukugwetywa nje? Thina ke okunene sigwetywe ngobulungisa, kuba samkela okufanele esakwenzayo; kodwa yena lo akenzanga nto ingendawo.” Luka 23: 40, 41. Kwathi ke, yakuba intliziyo yakhe ilangazelela uKristu, ukubengezela kwasezulwini kwayizalisa ingqondo yakhe. KuYesu, otyunyuziweyo, ogxekwayo, ojinga emthini, wabona umKhululi wakhe, okuphela kwethembha lakhe, waza wabhenela kuye ngokholo lokuzithoba: “Uze undikhumbhule, Nkosi, xa uthe weza usebukumkanini bakho.” UYesu wathi kuye, “Inene, ndithi kuwe namhlanje, Uya kuba nam eParadisi.” Luka 23: 43.IL 201.2

  Izithunywa zezulu zalubona zikhwankqisiwe uthando lukaYesu olungenasiphelo, owathi, esiva okona kubandezeleka kubi kokuthuthunjiswa kwengqondo nomzimbha, wacinga kuphela ngabanye, wakhuthaza umphefumlo ozohlwayayo ukuba ukholwe. Logama waye buminyela ekufeni ubomi bakhe, wabonakalalisa uthando emntwini olunamandla ngaphezu kokufa. Baninzi abayibonayo loo mibono eKalvari abathi kamva bamiliselwa yiyo enkolweni yabo kuYesu Kristu.IL 202.1

  Iintshaba zikaYesu ngoku zakulindela ukufa kwakhe ngethembha elinxhamileyo. Eso siganeko babethelekelela ukuba siya kuluthulisa udumo lwamandla akhe obuThixo nezimanga zemimangaliso yakhe. Bazithuthuzela ngokuthi abasayi kube bathuthumeliswe yimpembhelelo yakhe. Amasoldathi angenaluvelwano awaye wubethelele umzimbha kaYesu emnqamlezweni, abelana ngeengubo zakhe, abangisana ngengubo ethile, eyayilukiwe ingenamthungo. Bawumisa lomcimbhi ekugqibeleni ngokwenza amaqashiso ngenxa yayo. Usiba oluphefumlelweyo lwaluwuchaze lombono ngokucokisekileyo amakhulu eminyaka ngaphambhi kokuba ubekho: “Ngokuba izinja zindiraule, ibandla labenzi bokubi lindingungele ; Bagqoboza izandla zam neenyawo zam. . . . Babelana ngeengubo zam, isambhatho sam basenzela amaqashiso.” inDumiso 22: 16, 18.IL 202.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents