Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ukufa Nokuvuka KukaMoses

  “Wenyuka ke uMoses, esuka ezinkqantosini zakwaMowabi, waya entabeni yeNebo, encotsheni yePisga, ekhangelene neJeriko. UYehova wambonisa lonke ilizwe laseGiliyadi, wasa kwaDan, nelakwaNafetali lonke, nelizwe lakwaEfrayim noManase, nelizwe lonke lakwaJuda, wasa elwandle lwasentshona-langa; nelasezantsi, nommandla wesihlambho seJeriko, umzi wamasundu, wasa eTsohare. Wathi uYehova kuye, Lilo eli ilizwe endafunga ngalo kuAbraham nolsake noYakobi, ndisithi, Ndiya kulinika imbhewu yakho; ndikukhangelisile ngamehlo, ke akuyi kuwela uye kulo. Wafela khona uMoses, umkhonzi kaYehova, ezweni lakwaMowabi, ngokomlomo kaYehova. Wamnchwabela emfuleni, ezweni lakwaMowabi, malungana neBete-pehore. Akukho bani ulaziyo inchwaba lakhe unanamhla. UMoses ebeminyaka ilikhulu elinamanci mabini ezelwe, mini wafa; lingenaluratyazo iliso lakhe, esomelele nokomelela.” Duteronomi 34: 1-7.IL 151.1

  Yayi ngeyiyo intando kaThixo ukuba kunyuke namnye noMoses ukuya encotsheni yePisga. Naanko ke emi apho, encotsheni ephakamileyo yentaba yePisga, ebusweni bukaThixo nezithunywa zasezulwini. Emva kokuba elibonile ilizwe laseKanan waneliswa, walala phantsi, okwegora elidiniweyo, ukuba aphumle. Ubuthongo bamfikela, kodwa babu bubuthongo bokufa. Izithunywa zawuthabatha umzimbha wakhe, zawunchwaba emfuleni. AmaSirayeli awazange abe nokuyifumana indawo anchwatyelwa kuyo. Ukunchwatywa kwakhe ngokufihlakeleyo kwa kwenzelwe ukuthintela abantu ukuba bangooni kuYehova ngokuwenza isithixo umzimbha wakhe.IL 151.2

  USatana waqhayisa ngokuphumelela kwakhe ekumbangeni uMoses enze isoono kuThixo. Ngenxa yesi- sikreqo uMoses wawa phantsi kolaulo lokufa. Ukuba wayehlale ethembhekile, bathi ubomi bakhe abonakaliswa sesi sikreqo sinye, esi sokusilela ukunika uThixo uzuko lokukhupha amanzi engxondoreni, nge wangena eliZweni leDinga, waza wanyuselwa ezulwini engakubonanga ukufa. UMikayeli, uKristu ke, kunye nezithunywa ezo zamnchwabayo uMoses, wehla evela ezulwini, emva kokuba ehleli enchwabeni ithutyana, wamvusa wamthabathela ezulwini.IL 151.3

  Bakuba uKristu nezithunywa zezulu besondela enchwabeni, uSatana nezithunywa zakhe babonakala apho ngasenchwabeni bewulindile umzimbha kaMoses, ukuba hleze ususwe. Uthe uKristu kunye nezithunywa zakhe bakuba besondela, uSatana wakuchasa ukusondela kwabo, kodwa wanyanzelwa bubuqaqauli namandla kaKristu nezithunywa zakhe, ukuba aroxe umva. USatana wawubanga umzimbha kaMoses, ngenxa yesikreqo sakhe esinye; kodwa uKristu ngobulali wabhekisa kuYise, esithi, “INkosi ma ikukhalimele.” Juda 9. UKristu wamxelela uSatana ukuba uyazi ukuba uMoses waguquka ngokuzithoba kwesisiphoso sinye, nokuba akukho bala liseleyo esimilweni sakhe, negama lakhe limi encwadini yasezulwini lingadyobhekanga. UKristu ke wawuvusa umzimbha kaMoses, abe wubanga uSatana.IL 152.1

  Ekwenziweni kumila kumbhi kukaKristu, uMoses noEliya ababenyuselwe ezulwini, bathunyelwa ukuba baze kuthetha noKristu ngokusingisele kwiimbhandezelo zakhe, babe ngabathwaleli bozuko lukaThixo kuNyana wakhe oyintanda. UMoses wabekwa ngokukhulu nguThixo. Wayenikwe ilungelo lokuthetha noThixo ubuso ngobuso, njengoko umntu ethetha nomhlobo wakhe. Kwaye uThixo waye butyhile kuye ubuqaqauli bakhe obugqithisileyo, ngendlela angazange enze ngayo nakuwuphina omnye umntu.IL 152.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents