Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Umboniso Wempikiswano Enkulu

  Phezu kwetrone kubonakalaliswa umnqamlezo; ukuze ngokomfanekiso kubonakale iziganeko zokuhendwa nokuwa kukaAdam, namanyathelo alandelelanayo kwicebo elikulu losindiso. Ukuzalwa okuphantsi komSindisi; ubomi bobuncinane bakhe bokuziphatha okomntu nje nobentobelo ; ukubaptizwa kwakhe eJordan; ukuzila ukudla nokuhendwa entlango; ulungiselelo lwakhe lwasesidlangalaleni, esaneka phambhi kwabantu ezona ntsikelelo zezulu zixabisekileyo ; nemihla exinaniswe zizenzo zothando nezenceba, ubusuku bokuthandaza nokulinda eyedwa ezintabeni; amayelenqe ekhwele, nawentiyo, nomona awaba ngumbulelo woncedo lwakhe; intlungu eyoyikekayo, eyimfihlelo yaseGetsemane, phantsi komthwalo ocinezelayo wezoono zehlabathi liphela ; ukungcatshelwa kwa- khe ezandleni zesihlwele esizaliswe kukuthanda ukubulala; iziganeko ezoyikekayo zoobo busuku: umbanjwa ongachasiyo, eshiyiwe ngabona bathandekileyo kubafundi bakhe, ebhuduzeliswa kwezo zitrato zaseJerusalem; uNyana kaThixo bemmisa ngokuvuyelela phambhi koAnas, emiswa nasendlwini yombingeleli omkhulu, nasenkundleni yamatyala kaPilato, phambhi koHerode oligwala nokhohlakeleyo, kugculelwa ngaye, enyeliswa, ethuthunjiswa, egwetyelwa ukufa — zonke ezi ziganeko ziyaboniswa ngokucacileyo.IL 379.2

  Ngoku ke phambhi kwesihlwele esinyakazelayo kuboniswa iziganeko zokugqibela: umBandezelwa ononyamezelo ehambha loo ndlela isinga eKalvari; iTshawe lezulu lijinga emthini; ababingeleli abaqwayingileyo neembhuthu-mbhuthu emsinekelayo ihlekisa ngentlungu yokufa kwakhe; ubumnyama obudlule ingqiqo yabantu; umhlaba onyikimayo, namawa akrazukayo, ukuba kuvuleke amanchwaba, ukubalula umzuzu umKhululi wehlabathi abunikela ngawo ubomi bakhe.IL 380.1

  Lo mbono woyikekayo ubonakala kanye njengoko wawunjalo. USatana, nezithunywa zakhe, nababusi bakhe abanamandla okuwufulathela lomfanekiso wokusebenza kwabo. Umenzi ngamnye uyayikhumbhula indawo aayisebenzayo. U-Herode, owabulala iintsana ezimsulwa zaseBetelehem ukuze abe nokutshabalalisa uKumkani wamaSirayeli; uHerodiya onolunya, eliphezu komphefumlo wakhe igazi likaJohane umBaptizi; uPilato obuthathaka, nozithandekisayo ; amasoldathi agculelayo, ababingeleli nabaphathi nesihlwele esinogezo esadanduluka sisithi, “Igazi lakhe ma libe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu”—bonke aba baya bubona ubukhulu betyala labo. Bayazama ngaphandle kwempumelelo ukuzifihla phambhi kobungangamsha bobungcwele bobuso bakhe, obukudlula mpela ukubengezela kobuqaqauli belanga, ekubeni bona abakhululweyo bephosa izitsaba zabo ezinyaweni zomSindisi, besithi, “Wafela mna!”IL 380.2

  Phakathi kweso sihlwele sisindisiweyo kukho abapostile bakaKristu, ikhalipha uPaulos, uPetros onozondelelo, uJohane othandwayo nozaliswe luthando, nabazalwana babo abantliziyo zinyanisekileyo, naku- nye nabo isihlwele esikhulu samafela-nkolo; ekubeni ngaphandle kweendonga, kunye nazo zonke izinto ezincholileyo nezilisikizi, kwa kukho aabo babe batshutshisa, babafaka entolongweni, bababulala. Naanko uNero ingqanga yesikhohlakali neyobubi, ebonela uvuyo nokuphakanyiswa kwaabo waye bathuthumbhisa, wathi xa bakweyona ntlungu iyeyona inkulu, wanochwayito lobuSatana. Unina wakhe naye wayekhona ukuba asibone isiqhamo sengqeqesho yakhe; ukuba abone imfuza ekhohlakeleyo yesimilo esadluliselwa kunyana wakhe, iinkanuko ezakhuthazwayo zakhiwa yimpembhelelo yakhe nomzekelo wakhe, zathwala iziqhamo zezoono ezalibanga ihlabathi laduduzela.IL 380.3

  Balapha nabo ababingeleli nabaveleli bobupopi, ababebanga ukuba bazizigidimi zikaKristu, kodwa basebenzisa iindawo zentuthumbho, nemihadi, negoqo lokubulalela befuna ukulaula izazela zabantu bakhe. Balapho oopopi abanekratshi abaziphakamisa ngaphezu koThixo bacamanga ukuwuguqula umthetho wOsenyangweni. Aabo bawo (fathers) bokuzenzela bebandla babe nengxelo amabayinike kuThixo ababengavuyayo bekhe bakhululwa ukuba bangayiniki. Benziwa baqonda ukuba se kusemva ukuba lowo ungumAzi-weento-zonke unekhwele ngomthetho wakhe, engayi kumenza omsulwa lowo unetyala. Bayaqonda ngoku ukuba uKristu uzibandakanya nabantu bakhe ababandezelekileyo; baze bayive intsingiselo yamazwi akhe athi, “Ekubeni neenze njalo nakumnye waaba bazalwana bam bangabona bancinane, neenze njalo nakum.” Mateyu 25: 40.IL 381.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents