Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 7—USete noEnoki

  USete waye ngumntu onesidima, eza kuthabatha indawo kaAbeli ngokwenza okulungileyo. Noko ke wayengunyana kaAdam, kwanjengoKayin ongendawo, akazuza kwimveli kaAdam isimo sakulunga esidlula eso sazuzwa nguKayin. Wazalelwa esoonweni, kodwa ngobabalo lukaThixo, ekwamkeleni ngokuthembheka uqeqesho lukayise uAdam, wamhlonela uThixo ngokwenza intando yakhe. Wazahlula kwinzala ekhohlakeleyo kaKayin wasebenza njengokuba uAbeli wa- yeya kwenza njalo ukuba wayephilile, ejikela iintliziyo zabantu abazaliswe sisoono ukuba zimbeke zimhlonele uThixo.IL 51.3

  UEnoki waye yindoda engcwele. Wamkhonza uThixo ngentliziyo epheleleyo. Wakuqonda ukukhohlakala kosapho loluntu wazahlula nenzala kaKayin wabohlwaya ngenxa yenkohlakalo yabo enkulu. Babekho emhlabeni aabo bamvumayo uThixo, abamoyikayo bemnqula. Kodwa uEnoki olilungisa waba nesinqhala yinkohlakalo eyandayo yabangahloneli Thixo, kangangokuba angadlelani nabo imihla ngeemihla, esoyikela ukuba asulelwe kukunganyaniseki kwabo zize neengcamango zakhe zingamxabisi uThixo ngentlonelo engcwele eyayifanele isimilo sakhe esiphakamileyo. Umphefumlo wakhe wakhathazeka akuba ebona imihla ngeemihla ukulinyathelela phantsi kwabo igunya likaThixo. Wanyula ukuzahlula kubo, walichithela ixesha lakhe elikhulu ekubeni yedwa, elinikele ekucamngceni nasekuthandazeni. Walinda phambhi koThixo wathandazela ukuba ayazi intando yakhe ngokugqibeleleyo ngakumbhi, ukuze abe nokuyenza. UThixo wathetha noEnoki ngezithunywa zakhe wamnika uqeqesho lwasezulwini. Wazisa kuye ukuba akayi kusoloko elunyamezele uvukelo lomntu — nokuba injongo yakhe yeyokulutshabalalisa uhlanga oluzaliswe sisoono ngokuzisa unogumbhe wamanzi phezu komhlaba.IL 52.1

  Umyezo onyulu nobukekayo waseEden, lowo bagxothwa kuwo abazali bethu bokuqala, wahlala wada uThixo wagqiba ukuba awutshabalalise umhlaba ngonogumbhe. UThixo waye wutyalile loomyezo wawusikelela ngokukodwa, waza ke ebulungiseni bakhe obungummangaliso wawususa emhlabeni, waye eya kuwubuyisela kwakhona kulomhlaba uhonjiswe ngokuzukileyo ngokungaphezulu kunangaphambhi kokuba ususwe kulomhlaba. UThixo wagqiba ukuba agcine umboniso womsebenzi wakhe ogqibeleleyo wendalo umsulwa kwisiqalekiso awuqalekisa ngaso umhlaba.IL 52.2

  UYehova watyhila ngokuzeleyo kuEnoki icebo losindiso, waza ngoMoya wesiprofeto wamphumeza kwizizukulwana eziya kuphila emva konogumbhe, wambonisa iziganeko ezikhulu ezinxulumene nokuza kwesibini kukaKristu nokupheliswa kwehlabathi. (Juda 14.)IL 52.3

  UEnoki waye nokukhathazeka ngabafi. Kwaba ngathi kuye amalungisa nabangendawo baya kuya kunye eluthulini, eso sibe sisiphelo sabo. Wayengakwazi ukububona kakuhle ubomi bamalungisa ngaphaya kwenchwaba. Ngombono obuprofeti wafundiswa ngoNyana kaThixo, owayeza kufa abe lidini lomntu, waza waboniswa ukuza kukaKristu ngamafu ezulu, ephahlwe ngumkhosi wezithunywa, eza kunika ubomi kumalungisa afileyo awakhulule ngentlaulo emanchwabeni awo. Wasibona kananjalo isimo esonakeleyo somhlaba ngexesha lokufika kukaKristu okwesibini emhlabeni — okokuba kuya kubakho isizukulwana esiqhayisayo, esinenkani, esenza ngokuzithandela ngokuvukela umthetho kaThixo nokumkhanyela uYehova uThixo neNkosi uYesu Kristu, silinyasha igazi lakhe silucekisa ucamagushelo lwakhe. Wawabona amalungisa ethweswa ubuqaqauli nembheko logama abangendawo babeshenxiswa ebusweni bukaYehova bedliwa ngumlilo. UEnoki wakuphinda oku ebantwini ngokuthembheka, konke oko uThixo amtyhilela kona ngoMoya wesiprofeto. Abanye bawakholelwa amazwi akhe babuya enkohlakalweni yabo bamoyika bamnqula uThixo.IL 53.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents