Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ความรับผิดชอบของคริสต์จักร

  ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าได้เห็นนิมิต ในนิมิตนั้น ข้าพเจ้าอยู่ในท่างกลางคนหมู่ใหญ่ ซึ่งมีความวิตกกังวล เกี่ยวด้วยเรื่องการศึกษา ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งซึ่งได้สอน อยู่ในคณะของเรามาเป็นเวลานานได้พูดกับพวกที่มาประชุม กันว่า “เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพวก แอ๊ดเว็นติสทุก ๆ คน”CChTh 301.1

  คริสตจักรมีงานพิเศษที่จะต้องทำในการที่จะให้การ ศึกษาและอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ในคณะของเราเพื่อเขาจะ ไม่ถูกเพื่อนฝูงที่มีอิทธิพลอันชั่วร้ายชักจูงไปในทางที่เสื่อม เมื่อเวลาที่เขาไปเข้าโรงเรียน หรือเข้าร่วมในวงสังคมอื่น ๆ โลกนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและมนุษย์ไม่กระทำตามน้ำ พระทัยของพระเจ้า ในเมืองต่าง ๆ เต็มไปด้วยความชั่ว ร้ายเช่นเดียวกับเมืองซะโดมและเด็ก ๆ ของเราต้องเผชิญ กับความชั่วร้ายหลายอย่างทุก ๆ วัน เด็ก ๆ ที่เข้าโรงเรียน รัฐบาลมักจะคบหาเป็นเพื่อนกับเด็ก ๆ ที่บิดามารดาเพิกเฉย ละเลยไม่ได้เอาใจใส่ต่อการที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็น คนดี และเด็ก ๆ ที่ถูกทอดทิ้งให้เล่นอยู่ตามถนนและได้ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามถนนนั้นภายหลังที่ได้ใช้เวลา เรียนหนังสือในโรงเรียนจิตใจของเด็กๆ ถูกชักจูงไปในทาง เสื่อมเสียได้ง่าย และถ้าเด็ก ๆ เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในท่าม กลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วซาตานก็จะให้เด็ก ๆ ที่ถูกทอดทิ้ง เหล่านี้เป็นเครื่องมือของมันสำหรับชักจูงเด็ก ๆ ที่ได้รับการ อบรมสั่งสอนในทางที่ดีให้ทำสิ่งชั่วร้าย ดังนั้น ก่อนที่บิดา มารดาผู้ถือรักษาวันซะบาโตจะทราบว่าบุตรของเขาได้ทำ อะไรบ้างเด็ก ๆ เหล่านั้นก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ชั่วร้าย และจิตวิญญาณของเด็กเหล่านั้นก็เสื่อมเสียไปCChTh 301.2

  หลายครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ในเมืองที่มีโรงเรียน ใหญ่ ๆ ของคณะเราตั้งอยู่ เพื่อจะให้บุตรของเขาได้รับ การศึกษาเล่าเรียนตามแบบอย่างของคริสเตียนที่แท้ และ ครอบครัวเหล่านี้สามารถจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่ง ขึ้นถ้าเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่เขาย้ายไปนั้น เขาควรจะสนับ สนุนให้สมาชิกของโบสถ์ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่จัดตั้งโรงเรียน โบสถ์ขึ้นเพื่อเด็ก ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน จะได้รับการ ศึกษาตามแบบอย่างของคริสเตียนได้ทั่วถึงกัน เป็นการดี สำหรับตัวเขาเอง สำหรับบุตรทั้งหลายของเขา และสำ- หรับกิจการของพระเจ้า ถ้าเขาจะเป็นสมาชิกอยู่ในโบสถ์ เล็ก ๆ ซึ่งเขาได้ช่วยทำกิจการในโบสถ์นั้นแทนที่จะไปเป็น สมาชิกของโบสถ์ที่ใหญ่กว่าซึ่งไม่มีใครต้องการให้เขาช่วย ทำงานของโบสถ์และเมื่อเขามีเวลาว่างมาก ซาตานก็มี โอกาสที่จะล่อลวงให้เขาหลงกระทำผิดได้ง่ายCChTh 302.1

  ในท้องถิ่นที่มีผู้ถือรักษาวันซะบาโตเพียงน้อยคน ผู้ ที่เป็นบิดามารดาควรร่วมมือกันตั้งโรงเรียนกลางวันสำหรับ สอนเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวในคณะของเขา เขาควรจ้าง ครูที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้สอนในโรงเรียนที่ตั้งขึ้นนั้น ใน ฐานะที่ครูนั้นเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาที่ยอมมอบถวายร่างกาย และจิตใจเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า เขาควรจะให้การ ศึกษาแก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนเพื่อจะชักจูงเด็ก ๆ เหล่านั้น ให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาในเวลาที่เขาเติบโตต่อไปภาย หน้าCChTh 303.1

  เราได้ให้คำสัญญาไว้ต่อพระเจ้าว่าเราจะอบรมสั่งสอน บุตรของเราเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระองค์มิใช่เพื่อปรนนิบัติ รับใช้พวกที่อยู่ฝ่ายโลก เราต้องสอนบุตรของเราไม่ให้ทำ ตามแบบอย่างของชาวโลกแต่ให้รักและเกรงกลัวพระเจ้า และถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เด็กๆเหล่านั้นควร จะระลึกอยู่เสมอว่าพระผู้สร้างเขาตามแบบฉายาของพระ- องค์ และพระคริสต์เป็นแบบอย่างที่เขาจะยึดถือในการ ดำเนินชีวิต ครูอาจารย์และบิดามารดาควรเอาใจใส่ดูแล ให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาตามทางที่เขาจะได้เรียนรู้ถึงความ รอด และเพื่อเขาจะได้มีชีวิตและอุปนิสัยตามแบบอย่าง ของพระเจ้าCChTh 303.2

  เพื่อที่จะให้คณะของเรามีผู้ร่วมงานอย่างเพียงพอพระ เจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราตั้งสถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาที่มีสติปัญญาและความประพฤติดี จะได้เรียนรู้ วิชาต่าง ๆ และเรียนรู้ความจริงของพระคัมภีร์ เมื่อคน เหล่านั้นออกไปทำงานเขาก็จะแสดงให้คนอื่น ๆ เห็นว่าเขา เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ออกไปประกาศพระคำของพระ องค์ในสถานที่ใหม่CChTh 304.1

  นอกจากจะให้การศึกษาแก่คนทั้งหลายที่จะถูกส่งออก ไปเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาแล้ว คนอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติงานเพื่อพี่ น้องร่วมชาติและเพื่อนบ้านของเขาเอง เป็นการดีและ ปลอดภัยสำหรับคนเหล่านั้น ที่เขาจะได้รับการศึกษาเล่า เรียนในท้องถิ่นที่เขาจะต้องออกไปทำงาน การที่เขาจะ ออกไปศึกษาเล่าเรียนในดินแดนที่อยู่ห่างไกลนั้นไม่เป็นวิธี ที่ดีที่สุดสำหรับตัวผู้ร่วมงานเอง หรือสำหรับความเจริญ ก้าวหน้าแห่งกิจการของพระเจ้าCChTh 304.2

  ในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมงานและเป็นสมาชิกของโบสถ์ ถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับบำเหน็จรางวัลในวาระที่สุดปลาย เราจะต้องพยายามอบรมสั่งสอนคนหนุ่มสาวของเรา เพื่อ เขาจะได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำกิจการใน แผนกต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เรา ก่อนที่จะลง มือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราควรจะวางแผนการอย่างรอบคอบเพื่อ ผู้ร่วมงานจะได้ช่วยกันทำงานด้วยความพากเพียรพยายาม และทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อกิจการของ พระคริสต์จะไม่ถูกขัดขวางเพราะขาดผู้ร่วมงานที่มีความ สามารถซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ของเขาด้วยใจร้อนรน และด้วย ความซื่อสัตย์CChTh 305.1