Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  พระเจ้าจะทรงอวยพรให้ท่าน

  พวกผู้สอนศาสนาที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตามใจตัว เองในการบริโภคอาหารไม่ได้ประพฤติให้ถูกต้องตามมาตร ฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนเหล่า นั้นเป็นผู้รักษากฎอนามัยเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการกินพระ องค์ทรงปรารถนาจะให้เขาปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอน ของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ได้เห็น หลายคนในคณะเราที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอน ของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการกิน และไม่ได้ดำเนิน ชีวิตตามทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทรงชี้ ให้เขาเห็นว่าเขาได้ทำผิดและให้เขาปรับปรุงตัวเสียใหม่ถ้า ทุก ๆ คนในครอบครัวของคริสต์จักรของเราปฏิบิตตามคำ ตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาอนามัย เรา อาจจะทำงานเพื่อพระเจ้าได้มากขึ้นเป็นสองเท่าCChTh 401.1

  ในการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมได้นั้น พวกเซ- เว่นเดย์แอ๊ดเว็นติสจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจ และอยู่ในครอบครัวของเขา พระเจ้าได้ประทานแสงสว่าง แก่ข้าพเจ้า เพื่อเมื่อพวกยิศราเอลในทุกวันนี้ (หมายถึง พวกที่เป็นสมาชิกคริสต์จักรของพระองค์) ได้ถ่อมใจลง เฉพาะพระพักตรของพระเจ้า และชำระวิหารแห่งจิตวิญ- ญาณให้สะอาดปราศจากมลทินบาป พระองค์จะทรงสดับ ฟังคำอธิษฐานของเขาเมื่อเขาอธิษฐานเพื่อคนป่วย และ จะทรงอวยพรให้เขาในการที่เขาใช้คำตักเตือนสั่งสอนของ พระองค์เพื่อจะช่วยบำบัดรักษาโรค เมื่อมนุษย์เราพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะต่อสู้กับโรคร้ายด้วยความเชื่อใน พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงอวยพรให้เขาและโปรดให้เขา หายจากโรคร้ายนั้นCChTh 402.1

  ภายหลังที่เราได้รับคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า แล้วและเราไม่ยอมเชื่อฟัง พระองค์ก็จะลงโทษเราในที่ สุด ถ้าเราตามใจตัวเองในการบริโภค พระเจ้าก็จะถือว่า เราได้ล่วงละเมิดคำสั่งสอนของพระองค์ และเราจะต้อง ได้รับโทษเพราะเราไม่ยอมเชื่อฟังคำของพระองค์ “เขาจะ นอนลงในที่ทุกข์ทรมาน” (ยะซายาบท 50:11)CChTh 403.1

  หลายคนไม่ได้รับพรอันประเสริฐที่พระเจ้าทรงเตรียม ไว้สำหรับเขา เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ประพฤติตามคำ สอนของพระองค์เกี่ยวด้วยการรักษาอนามัย มีหลายคนที่ พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะซาตาน เพราะเขาหวังที่จะได้ ชัยชนะในวาระที่สุดปลาย เขาได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้า ด้วยใจร้อนรนและด้วยน้ำตาไหล เมื่อคนเหล่านี้หมั่นค้น คว้าพระคัมภีร์ด้วยการอธิษฐานเพื่อจะทราบน้ำพระทัยของ พระเจ้า แล้วพยายามกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ เขาก็จะมีความสงบสุขในจิตใจ การต่อสู้ดิ้นรนความทุกข์ ทรมานใจและการอธิษฐานด้วยน้ำตาไหลไม่ทำให้เขาได้รับ พรจากพระเจ้า เขาจะต้องมอบถวายร่างกายและจิตใจแก่ พระเจ้าโดยสิ้นเชิงCChTh 403.2

  พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอา ชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” (ลูกา บท 9:23) ขอให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย ให้รอดในการที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆ และ ทรงยอมเสียสละเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอด พระ ผู้ช่วยให้รอดสถิตอยู๋ใก้คนทั้งหลายที่ยอมมอบถวายตัวเอง แก่พระเจ้า เวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องการให้พระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงดลใจเราให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดี ขอให้เรายึด มั่นในกำลังและฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ ดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ชอบธรรมและยอมมอบถวายตัว เอง ร่างกายและจิตใจเราเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าCChTh 404.1

  * * * * *