Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  กิจการทางด้านการแพทย์จะช่วยนำคนทั้งหลาย
  มาสู่ความจริงของพระเจ้า

  มีกิจการหลายประเภทที่นางพยาบาลผู้เผยแพร่ศาสนา จะต้องเป็นผู้ดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นางพยา บาลผู้ได้รับการฝึกหัดอบรมมาอย่างดีมีโอกาสที่จะออกไป ตามครอบครัวและสอนคนที่อยู่ในครอบครัวเหล่านั้นให้มี ความสนใจในความจริงของพระเจ้า ในวงสังคมทั่ว ๆ ไป ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากมาย ที่ไม่ไปร่วมการประชุมทาง ศาสนา ถ้าเราปรารถนาจะให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ถึงพระ คำของพระเจ้าจะต้องไปสอนเขาในบ้านของเขาเอง การ ที่นายแพทย์หรือนางพยาบาลออกไปช่วยรักษาพยาบาลคน ป่วยเจ็บในบ้านเรือนของคนเหล่านั้นจะเปิดโอกาสให้เขา ได้สอนคนเหล่านั้นให้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้า ใน เวลาที่นางพยาบาลในคณะของผู้เผยแพร่ศาสนาออกไปทำ การรักษาพยาบาลคนป่วย และช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ ของคนยากจน เขาย่อมมีโอกาสที่จะอธิษฐานร่วมกับคน เหล่านั้นและอ่านพระคำของพระเจ้าให้พวกเหล่านั้นฟัง และพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอด แพทย์และนางพยาบาลที่ออก ไปทำการรักษาพยาบาลตามบ้านเรือนสามารถจะอธิษฐาน ร่วมกันเพื่อคนทั้งหลายที่อ่อนกำลังและไม่มีอำนาจที่จะ บังคับใจตัวเองไม่ให้ทำตามใจปรารถนาในทางที่ผิด เขา สามารถจะนำแสงสว่างแห่งความหวังเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่ มีความทุกข์โศกและมีความท้อถอย การที่พวกแพทย์และ นางพยาบาลได้แสดงความเมตตาปราณีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อคนเหล่านั้นจะช่วยให้เขามีความเชื่อในความรักของ พระคริศต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นCChTh 455.2

  ข้าพเจ้าได้เห็นว่าในบางครั้งเมื่อแพทย์และนางพยา- บาลออกไปทำการรักษาพยาบาลตามบ้านเรือนเขาอาจจะได้ พบบุคคลบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตรุ่งเรือง มีตำแหน่ง สูงในหน้าที่การงาน แต่ภายหลังคนเหล่านั้นต้องตกต่ำลง เพราะได้ไปทำความผิดบาป นายแพทย์และนางพยาบาล อาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้รู้สำนึกผิดแล้ว กลับประพฤติดีได้ เราจะได้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่าภาย หลังที่คนป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีแล้ว เมื่อเขา ได้รับความเอาใจใส่และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากแพทย์ และนางพยาบาลเขาย่อมจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระ คำของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกับผู้รับ ใช้ของพระเจ้าในการที่จะช่วยชักจูงจิตวิญญาณของคน เหล่านั้นหามาพระเยซู และบางคนจะมีความเชื่ออันมั่นคง และได้รับความรอดในพระเยซูCChTh 457.1

  มือข้างขวา (หมายถึงการประกาศศาสนาทางด้าน การแพทย์) ใช้สำหรับเปิดประตูให้ร่างกายของเราเข้าไป ได้ โดยทำนองเดียวกันการประกาศศาสนาและการช่วย รักษาพยาบาลคนป่วยย่อมจะเปิดโอกาศให้ผู้สอนศาสนา ได้เข้าถึงจิตใจของคนทั้งหลาย แล้วสามารถจะชักนำคน เหล่านั้นมาหาพระเยซู การประกาศศาสนาทางด้านการ แพทย์ช่วยเตรียมทางสำหรับให้คนทั้งหลายยอมรับเอา ความจริงในสมัยนี้ ร่างกายที่ไม่มีมือย่อมไม่เป็นประโยชน์ ในการที่เราจะใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ได้นั้นเรา จะต้องมีมือสำหรับช่วยเราหยิบจับอะไร ๆ ด้วย ถ้าขาดมือ เสียแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ถนัด ฉะนั้นมือจึงเป็นอวัยวะที่ สำคัญในร่างกายของเราCChTh 458.1

  การประกาศกิตติคุณของพระเจ้าแก่คนทั้งหลาย. . . การที่เราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคำของพระเจ้าจะ เป็นแบบอย่างและอิทธิพลอันดีที่จะช่วยชักจูงคนทั้งหลาย มาหาพระเยซู เราสามารถจะช่วยคนเหล่านั้นให้ได้รับ ความรอดในพระองค์ บางคนยอมต้อนรับผู้สอนศาสนา ที่ออกไปทำการสอนในครอบครัวของเขา แต่คนเหล่านั้น จะยอมต้อนรับแพทย์และนางพยาบาลที่ออกไปช่วยทำการ รักษาพยาบาลคนป่วยในบ้านเรือนของเขา เพราะเหตุนี้ แพทย์และนางพยาบาลจึงควรใช้โอกาสนั้นสอนคนเหล่า นั้นให้ได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้าและช่วยชักจูงเขามา หาพระเยซู การที่นายแพทย์และนางพยาบาลช่วยรักษา คนป่วยเจ็บในบ้านเรือนจะเป็นหนทางที่จะชักนำคนเหล่า นั้นมาหาพระเจ้า เพราะเมื่อคนเหล่านั้นหายป่วยทางร่าง กายแล้วเขาก็ย่อมจะมีความสนใจที่จะเรียนรู้ถึงพระคำของ พระองค์ แพทย์และนางพยาบาลเหล่านั้นได้หว่านพืช แห่งความจริงลงในจิตใจของคนเหล่านั้นและพระเจ้าเป็นผู้ ทรงรดน้ำเมล็ดพืชนั้น เราจะพยายามทำงานด้วยความ พากเพียรพยายามและด้วยความอดทนก่อนที่พืชนั้นจะ เจริญงอกงาม แต่ในที่สุดเมล็ดพืชนั้นก็จะงอกขึ้นและเกิด ผลสู่ชีวิตชั่วนิรันดร์CChTh 458.2

  * * * * *