Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บำเหน็จรางวัลของผู้ซื่อสัตย์

  พี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอตักเตือน ท่านให้เตรียมตัวพร้อม สำหรับการเสด็จกลับมาของพระ คริศต์ในท่ามกลางหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์ จงละทิ้งความรัก ในทางโลกออกเสียจากจิตใจของท่าน โดยอาศัยเหตุ การณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านพ้นมาแล้วในชีวิตของท่าน จงเข้าใจว่า การที่ท่านได้ติดตามพระคริศต์นั้น มีความหมายลึกซึ้งอย่าง ไร จงเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาของพระเจ้า เพื่อเมื่อ พระคริศต์เสด็จกลับมา ท่านจะได้อยู่ท่ามกลางคนทั้งหลาย ที่จะต้อนรับพระองค์ด้วยความสันติสุข ในวันนั้นบรรดา คนทั้งหลายที่ได้ถูกไถ่ให้รอดพ้นจากบาป จะมีรัศมีสว่าง รุ่งเรืองในสง่าราศรีของพระบิดาและพระบุตร เหล่าทูต สวรรค์จะดีดพิณทองคำ และร้องเพลงต้อนรับพระมหา- กษัตริย์และพลไพร่ของพระองค์ที่ได้ชัยชะนะในที่สุดปลาย เสียงเพลงแห่งชัยชะนะจะดังกังวาลไปทั่วสวรรค์ พระ คริศต์ได้ชัยชะนะแล้ว พระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินสวรรค์ พร้อมด้วยคนทั้งหลาย ที่พระองค์ ทรงไถ่ ให้รอดจากบาป...คนทั้งหลายที่เป็นพะยานว่าพระองค์มิได้ทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงยอมเสียสละโดยไร้ประโยชน์CChTh 591.2

  การฟื้นคืนชีพ และการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เป็นหลักฐานอันแน่นอนที่แสดงให้ เห็นว่าบรรดาสาธุชนของพระเจ้าได้มีชัยชะนะเหนือความ ตายและหลุมฝังศพและเป็นคำมั่นสัญญาที่แสดงว่าแผ่นดิน สวรรค์เปิดออกต้อนรับคนทั้งหลายที่ชำระเครื่องนุ่งห่มของ ตนให้สะอาดบริสุทธิ์ในโลหิตของพระเมษโปดก พระเยซู เสด็จขึ้นไปเฝ้าพระบิดาบนสวรรค์ในฐานะผู้แทนของมนุษย์ ทั้งหลาย และพระเจ้าจะทรงต้อนรับคนทั้งหลายที่มีแบบ ฉายาเหมือนพระองค์ให้ได้เห็นและมีส่วนร่วมในสง่าราศรี ของพระองค์CChTh 592.1

  มีบ้านเรือนสำหรับบรรดาสาธุชนของพระเจ้าที่อยู่ใน โลกนี้ มีเครื่องนุ่งห่มสำหรับบรรดาคนชอบธรรมพร้อมด้วย มงกุฎแห่งสง่าราศรี และทางตาล ที่เป็นเครื่องหมายแสดง ความมีชัย เราจะได้เข้าใจถึงการที่พระเจ้าทรงบำรุงเลี้ยง เราในโลกนี้อย่างแจ่มแจ้ง เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ เรายังไม่เข้าใจในโลกนี้ เราจะได้เข้าใจถึงความลึกลับ เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า เราจะทราบว่าพระเจ้าทรงพระ เมตตากรุณาต่อเรา และทรงจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประ- โยชน์ของเราทั้งหลาย เราจะมีความชื่นชมยินดีที่เราได้มี ส่วนอยู่ร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในแผ่นดินสวรรค์ CChTh 593.1

  ในแผ่นดินสวรรค์ไม่มีความเจ็บปวด ในครอบครัว ของคนทั้งหลายที่พระเจ้าทรงไถ่ให้รอดพ้นจากบาป จะไม่มี หยาดน้ำตา ไม่มีขบวนแห่ศพหรือเครื่องหมายที่แสดงการ ไว้ทุกข์ “จะไม่มีใครที่อาศัยอยู่ที่นั่นพูดว่า “ข้าพเจ้าห่วย อยู่” เพราะเหตุว่าพลเมืองทั้งหมดจะได้รับการอภัยโทย แล้ว” (ยะซายาบท 33:24) เมื่อนิรันดร์กาลผ่านไป พล ไพร่ของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในนครบริสุทธิ์ของพระองค์จะมี ความผาสุกมากยิ่งขึ้นCChTh 593.2

  อีกไม่ช้าไม่นานเราจะได้เห็นพระองค์ผู้เป็นความหวัง แห่งชีวิตชั่วนิรันดร์ของเรา และเมื่อเราอยู่ฉะเพาะพระ- พักตรของพระองค์ เราก็จะรู้สึกว่าความยากลำบากและ ความทุกข์ทรมานในโลกนี้จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อน มากนัก “เพราะเหตุฉะนั้นจงอย่าละทิ้งความไว้วางใจใน พระเจ้า เพราะท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระองค์ใน วาระที่สุดปลาย ท่านทั้งหลายจงมีใจอดทน เพื่อภายหลัง ท่านได้ปฏิบัติตามน้ำพระทั้ยของพระเจ้าท่านจะได้รับคำสัญ ญาของพระองค์ เพราะอีกไม่ช้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด้๗ กลับมา และจะไม่รอช้า” จงเงยหน้าขึ้นดูและให้ความ เชื่อของท่านเพิ่มมากขึ้น ให้ความเชื่อนี้นำท่านดำเนินไป ตามทางแคบที่นำไปสู่ประตูพระมหานครของพระเจ้าซึ่งเต็ม ไปด้วยสง่าราศรีอันรุ่งเรือง “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจง มีใจอดทนเอาเถอะ จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จ มา จงดูพวกกสิกรเถิด เขาคอยรับผลอันประเสริฐที่จะได้ จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกว่าจะได้รับฝนต้นฤดูและฝน ปลายฤดูสิ้นแล้ว ท่านทั้งหลายจงเพียรคอยเช่นนั้นเหมืนอ กัน ตั้งอกตั้งใจให้ดี ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็น เจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้ว” (ยาโกโบบท 5:7,8)CChTh 594.1

  “บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ ปรากฎว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร เรารู้แล้ว ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฎ เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราเห็นจะพระ องค์อย่างนั้น”CChTh 595.1

  แล้วพระคริศต์จะได้เห็นผลแห่งกิจการที่พระองค์ได้ ทรงกระทำแล้ว เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแผ่นดินโลก บรรดา สาธุชนซึ่งมีจำนวนมากมายเหลือที่จะนับคณา ซึ่งเป็น “ผู้ บริสุทธิ์ชอบธรรมที่ยืนอยู่ฉะเพาะพระพักตรของพระองค์ผู้ ทรงสง่าราศรีอันรุ่งเรือง” พระองค์ผู้ทรงไถ่เราทั้งหลายให้ รอดพ้นจากความผิดบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์ และ ทรงดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างของเรา “เราจะได้เห็น ผลที่บังเกิดจากความยากลำบากความทุกข์ทรมานที่จิตวิญ- ญาณของพระองค์ได้รับ และพระองค์จะทรงพอพระทัยCChTh 595.2