Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  เราทั้งหลายถูกชั่งในตราชูของพระเจ้า

  พระเจ้าทรงชั่งอุปนิสัย ความประพฤติและความ ปรารถนาของเราในตราชูแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ เป็นสิ่งน่ากลัวที่พระองค์จะตรัสว่าพระผู้ไถ่ของเราจะประ- กาศว่าเราขาดความรักและความเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ ทรงยอมตายแทนเราบนไม้กางเขนเพื่อจะชักจูงจิตใจเรามา หาพระองค์ พระเจ้าประทานสิงประเสริฐที่มีค่ายิ่งแก่เรา พระองค์โปรดให้เรามีความรู้และความเข้าใจที่จะปฏิบัติตาม น้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อเราจะไม่ทำผิดพลาดและ ดำเนินชีวิตในความมืด เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เราจะถูกชั่งใน ตราชูของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าเรามีสิ่งที่บกพร่อง ในวันพิจารณาพิพากษาในวาระที่สุดปลาย... เป็นความผิด พลาดที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ มิตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า ท่านไม่ปรารถนาที่จะมีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจำชีพ ของพระเจ้าหรือ?CChTh 250.2

  พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้ท่านทำเพื่อจะให้ท่าน ทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ รอบ ๆ ท่านมีจิตวิญ- ญาณที่ท่านสามารถจะช่วยให้ได้รับความรอด มีหลายคน ที่ท่านสามารถจะช่วยสนับสนุนให้เขามีกำลังใจเข้มแข็งและ ทำให้เขามีความสุขได้ ถ้าท่านทำงานที่พระเจ้าทรงมอบ หมายให้ท่านด้วยใจร้อนรน ท่านอาจจะชักจูงจิตวิญญาณ ให้หันจากความผิดบาปกลับมาสู่ความชอบธรรม เมื่อท่าน รู้สึกว่าท่านมีหน้าที่ ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าท่านก็จะ มีความซื่อสัตย์ในการอธิษฐาน และหมั่นเฝ้าระวังไม่ให้ ซาตานล่อลวงท่านให้ตกอยู่ในการทดลอง ถ้าท่านเป็น คริสเตียนที่แท้ท่านจะรู้สึกว่าท่านมีความเศร้าโศกในการที่ มนุษย์ในโลกมีศีลธรรมจรรยาเสื่อมทราม และท่านจะไม่ ตามใจตัวเองในการดำรงชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย และมี ความภาคภูมิใจในการที่ท่านได้แต่งกายอย่างสวยงาม และ ท่านจะไม่มีความสนใจในการแต่งกายตามสมัยนิยม ท่าน จะอยู่ในบรรดาคนทั้งหลายที่มีความทุกข์โศกเพราะได้เห็น ความผิดบาปอย่างร้ายแรงที่มนุษย์ได้กระทำในโลก แม้ ว่าซาตานจะล่อลวงท่านให้มีใจฝักใฝ่ในทางโลก ให้ท่านมี ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและให้ท่านเอาใจใส่ในการแต่ง กายอย่างสวยงามตามสมัยนิยมท่านก็สามารถจะเอาชนะ การทดลองของซาตานได้ ถ้าท่านมีใจฝักใฝ่ในทางโลก ละดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของชาวโลก และไม่ปฏิบัติ หน้าที่ ๆ ที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตท่านก็ต้องพ่ายแพ้ต่อการ ทดลองของซาตานและตกเป็นทาสของมันCChTh 251.1

  คนหนุ่มสาวในสมัยของเรานี้สามารถจะเป็นผู้ร่วมงาน กับพระคริสต์ได้ถ้าเขาปรารถนา และเมื่อเขาได้ทำกิจการ เพื่อพระเจ้าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น และเขาจะมี ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายอย่างแท้ จริงและการกระทำอย่างถูกต้องทุกอย่างจะมีจดไว้ในสมุด ทะเบียนประจำชีพ ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะตักเตือนสั่งสอน ให้คนหนุ่มสาวเข้าใจและรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตตามความ พอใจของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดบาป และการมีใจฝักใฝ่ ในทางโลกทำให้ศีลธรรมจรรยาเสื่อมทราม ถ้าคนหนุ่ม สาวจะคิดถึงสิ่งที่สูงและสิ่งที่บริสุทธิ์ชอบธรรม และไม่ แสวงหาความสนุกเพลิดเพลินทางฝ่ายโลก และตั้งจุดมุ่ง หมายไว้ว่าจะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าเขาก็จะได้รับความ สงบสุขจากพระองค์CChTh 253.1

  พระเจ้าปรารถนาจะให้คนหนุ่มสาวมีสติปัญญาเฉียบ แหลม มีใจร้อนรนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจะทำกิจ การของพระองค์ และปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมที่จะเป็น ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ ๆ พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทำ พระเจ้าทรงเรียกคนหนุ่มที่มีใจบริสุทธิ์ชอบธรรม มีความ กล้าหาญและมีใจเข้มแข็งและตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะต่อ สู้การทดลองของซาตาน เพื่อเขาจะได้ถวายรัศมีภาพแก่ พระเจ้าและนำความสุขมาสู่มนุษย์ทั้งหลาย ถ้าหากคน หนุ่มสาวจะเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ มีความ เหนี่ยวรั้งใจไม่ปรารถนาในสิ่งที่ผิด และฟังพระสุรเสียง ของพระผู้ทรงสร้างและพระผู้ไถ่ของเขา เขาก็จะได้อยู่กับ พระเจ้าอย่างสงบสุขและได้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจรรยาดี มี จิตใจสูงและมีสติปัญญาความรู้เพิ่มมากขึ้นCChTh 253.2

  จงให้แสงสว่างของท่านส่องไปทั่วทุกหนทุกแห่งที่ ท่านไป จงแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าท่านมีความตั้งใจอันเด็ด เดี่ยว และท่านสามารถจะตัดสินใจที่จะทำอะไร ๆ ได้ อย่างเด็ดขาด และท่านจะไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำชักจูง ท่านไปในทางชั่วร้าย อย่ายอมทำตามคำชักชวนของคน ทั้งหลายที่มิได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า แต่จงพยายาม แนะนำตักเตือนสั่งสอนและช่วยชักจูงจิตวิญญาณของผู้ที่ หลงกระทำผิดให้กลับมาหาพระเยซูให้พ้นจากความชั่วร้ายCChTh 254.1

  จงหมั่นอธิษฐาน และจงมีใจถ่อมลงและชักจูงคน ทั้งหลายที่หลงกระทำผิดให้ละทิ้งทางชั่วร้าย บรรดาชาว สวรรค์มีความชื่นชมยินดี เมื่อจิตวิญญาณดวงหนึ่งได้หัน จากทางผิดบาปมาอยู่ภายใต้ร่มธงของพระคริสต์และท่าน จะได้รับดวงดาวสำหรับประดับมงกุฎของท่านเมื่อท่านช่วย ชักจูงจิตวิญญาณดวงหนึ่งให้ได้รับความรอด ผู้ที่ได้รับ ความรอดในพระคริสต์ สามารถจะชักจูงผู้อื่นให้ได้รับ ความรอดโดยอาศัยอิทธิพลที่ดีของเขา โดยประการฉะนี้ แหละ บรรดาคนทั้งหลายที่ได้รับความรอดจะมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น และในวันพิพากษาครั้งใหญ่ในวาระที่สุด ปลายพระเจ้าจะสำแดงให้ปรากฎว่าคนเหล่านั้นสามารถจะ ชักจูงคนอื่น ๆ ให้ได้รับความรอดมากมายเพียงไรCChTh 254.2

  อย่าลังเลใจในการที่ท่านจะทำกิจการเพื่อพระเจ้า เพราะท่านคิดว่าท่านสามารถทำได้เพียงเล็กน้อย จงทำ งานส่วนน้อยของท่านด้วยความซื่อสัตย์ เพราะพระเจ้าจะ ทรงช่วยท่านให้มีความพากเพียรพยายามทำงานนั้นจนสำ- เร็จ พระเจ้าจะทรงเขียนชื่อของท่านไว้ในสมุดทะเบียน ประจำชีพ และท่านจะได้มีชื่ออยู่ในบรรดาผู้ที่ได้เข้ามี ส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าCChTh 255.1

  * * * * *