Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  บทที่… 61—ภัยพิบัติในวาระที่สุดปลาย

  เมื่อมนุษย์ไม่นับถือและไม่ยอมประพฤติตามพระ- บัญญัติของพระเจ้ามากขึ้น เราก็จะได้เห็นความแตกต่าง กันระหว่างผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้ากับพวกที่ยู่ ฝ่ายโลกอย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น พวกหนึ่งรักและนับถือพระ บัญญัติของพระเจ้า แต่อีกพวกหนึ่งเกลียดชังและดูหมิ่น เหยียดหยามคำสั่งสอนของพระองค์CChTh 519.1

  ภัยพิบัติในวาระที่สุดปลายกำลังเข้ามาใกล้ ความชั่ว ร้ายที่ทวีมากขึ้นแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าจวนจะเสด็จมาพิพากษาโทษมนุษย์ทั้งหลายแล้ว แม้ว่าพระเจ้าไม่ปรารถนา-นาที่จะลงโทษมนุษย์แต่พระองค์ก็จะต้องลงโทษคนทั้งหลาย ที่ทำความผิดบาปและไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระ- องค์ และพระองค์จะทรงลงโทษคนเหล่านั้นโดยเร็วCChTh 519.2

  วันแห่งพระนิเคราะห์ของพระเจ้ามาใกล้เราแล้ว ตรา ของพระเจ้าจะประทับอยู่ที่หน้าผากของคนทั้งหลายที่ทอด ถอนใจใหญ่และร้องทุกข์เพราะเห็นภาพชั่วร้ายที่มีอยู่ ในโลก คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายโลกได้กินและดื่มกับคนทั้ง หลายที่มึนเมาและจะถูกทำลายให้พินาศไปพร้อมกับคนทั้ง หลายที่ประพฤติการชั่วร้าย “ด้วยว่าพระเนตรขององค์พระ ผู้เป็นเจ้าทรงเห็นคนชอบธรรม และพระกรรณของ พระองค์ได้สดับคำอธิษฐานของเขา แต่ว่าพระพักตร ของพระองค์ทรงตั้งต่อสู้คนทั้งหลายที่กระทำการชั่ว”(1 เปโตรบท 3:12)CChTh 520.1

  การกระทำของเราเองจะเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะได้ รับตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตอยู่หรือว่าเราจะถูกทำลายให้ พินาศไปพร้อมกับเหล่าชั่วร้าย พระนิเคราะห์ของพระ- เจ้าได้ตกอยู่บนแผ่นดินโลกบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อภัยทรมาน เจ็ดประการจะบังเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก เมื่อนั้นแหละจะ สายเกินไปสำหรับคนทั้งหลายที่ไม่ยอมกลังใจเสียใหม่จะ หาที่กำบังให้พ้นจากภัยทรมานเหล่านั้น พระโลหิตของ พระคริศต์ไม่สามารถจะชำระล้างให้เขาเป็นสะอาดปราศ- จากมลทินบาปในเวลานั้นCChTh 520.2

  มิใช่ทุกคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้ถือรักษาวันซะบาโตจะ ได้รับตราของพระเจ้า มีหลายคนในบรรดาทั้งหลายที่ สอนความจริงของพระเจ้าแก่ผู้อื่นจะไม่ได้รับตราของพระ-เจ้าที่หน้าผาก เขาได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้า เขาทราบน้ำพระทัยของพระองค์ เขาเข้าใจลัทธิคำสอนของ คณะเราอย่างแจ่มแจ้ง แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนนั้น คนทั้งหลายที่ได้เรียนรู้ถึงคำพยากรณ์ของพระเจ้าและสติ ปัญญาของพระเจ้า ควรปฏิบัติตามลัทธิคำสอนที่เขาเชื่อถือ นั้น เขาควรจะตักเตือนสั่งสอนให้ทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัว ของของประพฤติตามคำสอนนั้นด้วย เมื่อเขาสามารถจะ รักษาความมีระเบียบเรียบร้อยในครอบครัวของเขาได้ เขา ก็อาจจะแสดงให้คนทั้งหลายในโลกเห็นว่าความสัตย์จริง ของพระเจ้ามีอิทธิพลในการชักจูงจิตใจของมนุษย์ให้กลับ ประพฤติดีCChTh 521.1

  การที่เขาขาดความเชื่อและไม่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในศาสนา และการที่เขาไม่ได้ก้าวขึ้นให้ถึงมาตรฐานอันสูง ที่เกี่ยวกับศาสนา ทำให้คนอื่นๆ คิดว่าเขาได้ประพฤติดี อยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องทำตามแบบอย่างของคนเหล่านั้น พระเยซูองค์เดียวเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของเรา ทุกๆคน ต้องค้นคว้าพระคัมภีร์เอง และต้องอธิษฐานขอต่อพระเจ้า เพื่อจะได้ทราบว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เขาทราบน้ำ พระทัยของพระองค์ แม้ว่าผู้สอนศาสนาจะทำตัวให้เป็นที่ ชอบพระทัยของพระเจ้า แต่ถ้าเขาไม่ยอมถ่อมใจลงและ ยอมรับคำสอนของพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆ เขาก็จะเดิน ไปในความมืดและจะตกอยู่ในการทดลองของซาตานและ จะชักจูงคนอื่นๆให้เดินไปตามทางเดียวกันCChTh 521.2

  ไม่มีสักคนเดียวในพวกเราที่จะได้รับตราของพระเจ้า ที่หน้าผากถ้าเรายังมีสิ่งที่บกพร่องในอปนิสัยของเรา เรา จะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเหล่านั้นในอุปนิสัยของ เราและชำระวิหารแห่งวิญญาณจิตของเราให้สะอาดปราศ- จากมลทินบาป แล้วพระเจ้าจะทรงหลั่งพระวิญญาณ บริสุทธิ์แก่เราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงหลั่งพระวิญญาณ บริสุทธิ์แก่เหล่าสาวกในวันเทศกาลเพ็นเท็คศเตCChTh 522.1

  เราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าเราไม่มีหวังที่จะได้รับความ รอด และเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของ พวกคริสเตียน พระคริศต์ได้ยอมปลงพระชนม์บนไม้กาง- เขน เพื่อไถ่มนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากความผิดบาป พระเยซูจะทรงช่วยเราในเวลาที่เราได้รับความยากลำบาก จงร้องทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ และพระองค์ทรง สัญญาว่าจะสดับฟังและตอบคำอธิษฐานของท่านCChTh 522.2

  ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายมีความ เชื่ออันมั่นคง เราต้องการความเชื่อนี้และเราต้องมีความ เชื่อนี้ มิฉะนั้นแล้วเราจะต้องพ่ายแพ้ในวันแห่งความยาก ลำบาก ความมืดที่เข้ามาปกคลุมของเขาเราจะไม่ทำให้เรา เกิดความท้อถอย ความมืดนี้เปรียบเหมือนม่านที่กั้นกำบัง สง่าราศีของพระองค์ไว้เมื่อพระองค์เสด็จมาประทานบำ- เหน็จรางวัลแก่ผู้ชอบธรรม เราควรจะทราบสิ่งนี้โดยประ- สพการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้วในชีวิตเราCChTh 523.1

  เวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องรักษาตัวเองและบุตรทั้ง หลายของเราให้สะอาดปราศจากมลทินบาปของโลก เวลา นี้เป็นเวลาที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในอุปนิสัย ของเราและยอมให้พระโลหิตของพระเมษโปดกชำระล้าง จิตใจเราให้สะอาด เราต้องเอาชนะความเย่อหยิ่งจองหอง กิเลสตัณหาและความเฉื่อยชาทางฝ่ายวิญญาณจิต เรา ต้องพื้นตื่นขึ้นและปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในอุปนิสัย ของเรา “วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะได้ยินพระสุรเสียงของ พระองค์อย่ากระทำให้ใจของท่านแข็งกระด้างไป” (เฮ็บรายบท 7:3,8)CChTh 523.2

  เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การเสด็จมาของพระคริศต์ตราของพระเจ้าจะไม่ประทับอยู่ บนหน้าผากของชายหญิงที่ไม่บริสุทธิ์ ตราของพระเจ้าจะ ไม่ประทับอยู่บนหน้าผากของชายหญิงที่มีความทะเยอทะ- ยานและมีใจรักในทางโลก ตราของพระเจ้าจะไม่ประทับ อยู่บนหน้าผากของชายหญิงที่พูดมุสาหรือมีจิตใจเต็มไป ด้วยการล่อลวง คนทั้งหลายที่ได้รับตราของพระเจ้าจะต้อง เป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมเฉพาะพระพักตรของพระเจ้าและ ได้เข้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้ท่านเอาใจใส่ในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ วาระที่สุดปลาย จงค้นคว้าข้อความในพระคัมภีร์ด้วย ตัวเองเพื่อท่านจะสามารถเข้าใจได้ว่าการตระเตรียมตัวให้ พร้อมสำหรับวันพิพากษาของพระเจ้านั้นมีความสำคัญมาก เพียงไรCChTh 524.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents