Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ความรับผิดชอบของนักศึกษา
  ในการที่จะช่วยเชิดชูโรงเรียนของตน

  นักศึกษาทั้งหลายที่แสดงว่าเป็นผู้ที่รักและยอมเชื่อ ฟังคำของพระเจ้าควรจะมีความบังคับตัวเอง และปฏิบัติ ตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดเพื่อเขาจะได้มีความ กล้าหาญที่จะต่อสู้กับการทดลองและยืนขึ้นเป็นพยานถึง พระเยซูในเวลาที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัย อยู่ที่บ้านพักของ เขา หรือไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานที่ใด เรามิใช่แต่เพียงจะ แสดงตนว่าเราเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา เวลาที่เรา อยู่ในโบสถ์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่เราจะต้องแสดงให้ผู้ อื่นเห็นด้วยว่า เราได้ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของ ศาสนานั้นด้วยCChTh 331.1

  คนทั้งหลายที่ดื่มจากธารน้ำแห่งชีวิตจะไม่แสดงความ ปรารถนาอันร้อนแรงที่จะแสวงหาความเพลิดเพลินเหมือน อย่างพวกที่อยู่ฝ่ายโลก ในความประพฤติและอุปนิสัยของ คนเหล่านั้นเราจะได้เห็นความสงบเยือกเย็นและความสุขที่ เขาได้พบในพระเยซู โดยการนำความยุ่งยากเดือดร้อน และภาระอันหนักของเขามาวางแทบพระบาทของพระองค์ ทุก ๆ วัน พวกเหล่านั้นจะแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความ พอใจและชื่นชมยินดีในการที่จะเชื่อฟังคำของพระเจ้าและ ปฏิบัติหน้าที่ ๆ พระองค์ทรงมอบหมายให้เขา พวกเหล่านี้ จะมีอิทธิพลในการชักจูงเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้ประพฤติ ดี และในที่สุดเขาก็จะเป็นแบบอย่างอันดีแก่นักเรียนทั้ง โรงเรียนCChTh 331.2

  คนทั้งหลายที่รวมอยู่ในบรรดานักศึกษาที่ซื่อสัตย์ เหล่านี้จะช่วยร่วมมือกับครูและอาจารย์ในการที่จะแนะนำ สั่งสอนให้นักเรียนอื่น ๆ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของโรง- เรียนอย่างเคร่งครัด นักศึกษาเหล่านี้มีอิทธิพลในการที่จะ ชักนำผู้อื่นให้ได้รับความรอดในพระเยซู และกิจการที่เขา ได้กระทำจะไม่สูญสิ้นไปในวันพิพากษาครั้งใหญ่ของพระ เจ้า แต่เขาจะได้รับบำเหน็จรางวัลตามที่เขาประพฤตินั้นCChTh 332.1

  ชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์มั่นคงและมีใจร้อนรนที่จะปรนนิ- บัติรับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนทรัพย์ที่มีค่าประเสริฐ เหล่า ทูตสวรรค์พากันมองชายคนนั้นด้วยความรักใคร่เมตตา พระ พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐก็ทรงรักเขา และเหล่าฑูต สวรรค์จะจดบันทึกกิจการที่เขาได้กระทำด้วยความซื่อสัตย์ การทดลองที่เขาต่อสู้ และความชั่วร้ายทุก ๆ ครั้งที่เขา สามารถเอาชนะได้ไว้ในสมุดทะเบียนแห่งสวรรค์ โดย ประการฉะนี้แหละ เขาได้วางรากฐานอันดีไว้สำหรับกาล อนาคตเพื่อเขาจะสามารถยึดมั่นในชีวิตชั่วนิรันดร์ได้CChTh 333.1

  คนหนุ่มสาวที่เป็นคริสเตียนสามารถจะช่วยบำรุงรัก- ษาและเชิดชูสถานศึกษาของเขาให้ตั้งมั่นคงอยู่ พระเจ้า โปรดให้สถานศึกษาช่วยให้กิจการของพระองค์เจริญก้าว หน้า ความรับผิดชอบอันสำคัญนี้ตกอยู่กับคนหนุ่มสาวใน สมัยนี้ ซึ่งจะต้องรับปฏิบัติงานของพระเจ้าให้เจริญก้าว หน้าต่อไป เพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนหนุ่มสาวจะ ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ ทำงานอันสำคัญญิ่งนี้ เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงใช้เขาเป็น เครื่องมือสำหรับประกอบกิจการของพระองค์ได้ พระผู้ สร้างมีสิทธิ์ที่จะทรงใช้ให้เราทำงานของพระองค์และปรนนิ บัติรับใช้พระองค์CChTh 333.2

  พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตกำลังกายและกำลังสมอง ให้คนเหล่านั้น พระองค์ได้ประทานความสามรถที่จะช่วย ให้เขาทำกิจการของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเขาจะได้ สามารถปฏิบัติงานของพระเจ้าที่ต้องดำรงอยู่ตลอดชั่ว นิรันดร์ เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับของประทานอันยิ่ง ใหญ่นี้พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้คนหนุ่มเหล่านี้นำสติ ปัญญาความรู้และสมรรถภาพที่พระเจ้าได้ประทานให้เขา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น พระองค์มิได้ประทานสิ่ง เหล่านี้แก่เขาเพื่อจะให้เขาใช้สำหรับแสวงหาความเพลิด เพลินในการจะทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่เขาอาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ประทานให้เขาเพื่อ จะสอนให้คนอื่น ๆ ทราบถึงความจริงของพระองค์ และ ความบริสุทธิ์ชอบธรรมของพระองค์CChTh 334.1

  พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คนหนุ่มเหล่านั้นมีความ กตัญญูร้คุณ เคารพยำเกรงและรักพระองค์ ในการที่พระ องค์ทรงสำแดงควมเมตตากรุณาต่อเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ทรงปรารถนาจะให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นประพฤติ ตามพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ ที่ดีรอบคอบเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากการทดลองของซา- ตานและดำเนินไปตามทางแห่งความสงบสุขCChTh 334.2

  ถ้าหากคนหนุ่มสาวจะสามารถเห็นได้ว่า การที่เขา ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบวินัยของสถานศึกษา ของเรา ทำให้เขาเป็นผู้มีชื่อเสียงดียิ่งขึ้นในวงสังคม มี อุปนิสัยดีงามยิ่งขึ้น และมีจิตใจสูงและมีความสุขมากขึ้น เขาก็จะไม่พยายามที่จะฝ่าฝืนระเบียบวินัยและทำสิ่งขัดขืน ต่อกฏข้อบังคับของโรงเรียน และเขาจะไม่กล่าวร้ายต่อครู อาจารย์เพื่อจะให้คนอื่น ๆ มีอคติต่อคนเหล่านั้น คนหนุ่ม สาวของเราควรปฏิบัติหน้าที่ ๆ ของเขาได้รับมอบหมายด้วย ความซื่อสัตว์และสิ่งนี้จะช่วยให้เขาได้รับผลสำเร็จอย่าง งดงามในชีวิต อุปนิสัยที่ชั่วร้ายและการประพฤติสิ่งที่ เสื่อมทรามของคนหนุ่มสาวหลายคนในสมัยนี้ทำให้เรารู้สึก ปวดร้าวใจและมีความทุกข์ บิดามารดาของคนหนุ่มสาว เหล่านั้นควรจะได้รับคำตำหนิติเตียนอย่างมากมายในเรื่อง นี้ ถ้าเราไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเราจะมีความสุขอย่าง แท้จริงไม่ได้CChTh 335.1

  * * * * *